Projecte Educat 2.0

Objectiu: Millorar la competència digital impartint les matèries amb el suport de l’ordinador personal a l’ESO

Actuacions:

  • Ús de llibres digitals i moodle del centre
  • Participació en projectes TIC del departament d’Ensenyament
  • Formació del professorat en l’ús de les TIC.
  • Integració de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les diferents matèries.

Responsables: Sra. Mireia Garcia-Cairó i Sr. Jordi López