Normes d’Organització i Funcionament de Centre

(Document en revisió)

El projecte educatiu de centre (PEC) és l’element vertebrador del centre i de la seva activitat i, per tant, en determina l’organització, la gestió i el funcionament. Correspon al centre educatiu determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb  els objectius i criteris del seu projecte educatiu. L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, assolir l’èxit educatiu. El projecte educatiu del centre (PEC) és l’element vertebrador del centre i de l’activitat i, per tant, en determina l’organització, la gestió i el funcionament. Correspon al centre educatiu determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del projecte educatiu. L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, assolir l’èxit educatiu. Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament (NOFC), d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

Les NOFC han de contenir elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre, com per exemple: Criteris organitzatius dels centres públics: Estructura organitzativa de govern i de coordinació Criteris específics organitzatius Les competències i la composició dels òrgans de govern i de coordinació Les funcions de govern o de gestió dels òrgans unipersonals de direcció addicionals El nombre d’òrgans unipersonals addicionals de direcció Concreció de funcions del o de la cap d’estudis Finalitats addicionals de la coordinació docent Formalització dels encàrrecs de funcions de la direcció

Disposeu de les nostres NOFC en el document adjunt que trobareu clicant aquí.