Convivència

  • El disseny del PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR parteix de la idea d´organitzar d´una forma coordinada totes aquelles accions que es duran a terme en el centre relacionades amb temes de convivència.
  • El PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR posa l´accent en la necessitat de fomentar les relacions interpersonals en el centre i garantir que siguin positives.
  • L´aparició de conflictes és un fet natural en la vida de tota persona, cal aprendre a manejar aquestes situacions i cercar solucions al conflicte des del diàleg i el respecte.
  • Aquest és un document obert i flexible que pot anar enriquint-se a mesura que considerem necessàries noves accions de millora de la convivència.

 

El PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR s´articula entorn a tres objectius:
– Formar per a la convivència
– Prevenir les conductes problemàtiques
– Intervenir enfront dels conflictes

Disposeu del projecte de convivència revisat, clicant aquí.