Lectura i escriptura

-Fer un treball específic des de totes les àrees de la comprensió i expressió escrita i oral, les quals avaluarem de forma conjunta és un objectiu central del IES.

En l´àrea de Llengua Catalana, des del curs 2011-12 es proposen unes orientacions per a la millora de la comprensió i l´expressió escrita i oral per compartir amb la resta d´àrees i posar-les en pràctica. Aquest és un document obert i flexible que està en procés d´elaboració doncs a mesura que anem posant en pràctica les propostes es realitzaran les modificacions pertinents.

ORTOGRAFIA

  • Implicar a totes les àrees: document amb el “nivell de faltes” que es demana en cada curs, “Model de mínims d´ortografia (català i castellà)”.

  • Motivar la lectura des de 1r ESO.

  • Ofertar crèdits variables en els que es treballi l´”Ortografia” i “Comprensió i expressió escrita i oral”.

  • Retornar els treballs amb faltes que saltin a la vista.

  • Fer dictats.

COMPRENSIÓ ORAL I ESCRITA/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA.

  • Fer dictats.

  • Prendre apunts.

  • Potenciar l´expressió oral: exposicions de treballs, ….

  • Potenciar l´expressió escrita: treballar el document “Orientacions per a la millora de l´expressió escrita” (Departament d´Ensenyament). Tenir present el document “Millorar l´escriptura”  en el que es destaquen els punts a tenir en compte per a una bona presentació (en totes les aules hi ha penjat el document amb l´objectiu que des de totes les àrees treballi)

  • Fer resums (seleccionar idees principals, …)

Treballar vocabulari.

Al llarg del curs 2016-17 a nivell intern s’aplicarà en la pràctica la formació enfocada a la “Comprensió oral i Expressió escrita” impartida anteriorment per una professora de l´àmbit lingüístic (Carme Capel).