Disseny curricular ESO

Pel curs 2018-19, s’aplica el nou currículum del decret 187/2015 en tots els cursos d’ESO. Al nostre centre mantenim  les característiques següents:

  • Els grups classe no sempre tenen el mateix nombre d’alumnes.
  • L’alumnat amb necessitats educatives especials rep atenció individualitzada.
  • L’avaluació es durà a terme en relació amb els objectius generals de cada àrea i els criteris generals d’avaluació aprovats pel claustre.
  • L’alumnat tindrà proves de recuperació trimestrals i al setembre. Per a la convocatòria de setembre s’hauran de fer activitats de recuperació a l’estiu i lliurar-les als professors corresponents a principis del curs vinent. Si són avaluades positivament, es considerarà que l’alumne/a ha recuperat aquella matèria després d’una prova el setembre.

L’alumnat podrà optar per fer l’assignatura de francès a partir de 1r d’ESO com a segona llengua cursant 6 crèdits al llarg de tota la secundària. També s’oferirà alemany a 3r i 4t d’ESO.

A més s´ofereixen crèdits variables a 1r i 2n, projectes interdisciplinaris a 3r i els corresponents itineraris a 4t.