Criteris d’avaluació i recuperació

Al juliol de 2018 s’aprova l’ordre d’avaluació on es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d’assoliment de les competències s’utilitzen qualificacions qualitatives, que són:

No assoliment (NA)  

Assoliment satisfactori (AS)

Assoliment Notable (AN)

Assoliment Excel·lent (AE)

L’avaluació ha de ser contínua, formadora i formativa. No hi ha recuperacions sinó opcions al llarg del curs per tal d’assolir al final d’etapa les competències. 

Una tasca essencial dels equips de professors serà justament establir els indicadors d’avaluació que es necessitin en cada context.

L’avaluació té una funció reguladora de l’aprenentatge, tant per al professor com per a l’alumne. En el cas del docent, aquesta funció reguladora es reflecteix en les activitats que es porten a terme durant la unitat didàctica, que li permeten seguir el procés d’aprenentatge de l’alumne i en quins aspectes cal incidir més per afavorir aquest procés.

L’avaluació també té una importància cabdal en el procés regulador de l’alumne perquè li ha de permetre ser conscient de què aprèn i de com ho aprèn, adonar-se de l’error i buscar fórmules per corregir-lo. Aquest objectiu no és fàcil i el docent ha d’ajudar en tot moment l’alumne a:

  • identificar els objectius d’aprenentatge, és a dir allò que pretén la unitat o seqüència didàctica;
  • anticipar i planificar la resolució de les activitats proposades; i
  • fer-se seus els criteris d’avaluació que el docent ha compatit amb ell, tant durant el procés d’aprenentatge com en finalitzar-lo.