Valoració del projecte inicial

VALORACIÓ DEL PROJECTE INICIAL

  • Projecte inicial: 1r lliurament

Al mes de maig del curs de primer de Batxillerat i segons la data prevista al calendari de cada curs, els alumnes hauran de lliurar per via telemàtica (moodle) un escrit inicial amb la descripció bàsica del tema escollit, la hipòtesi, objectiu o qüestió que es treballarà i una mínima temporització per a les diferents tasques previstes.

Els alumnes hauran d’estructurar l’escrit seguint el guió o llista de preguntes que es presenten seguidament. S’haurà de presentar un projecte per a cada treball proposat, encara que el realitzi més d’un alumne.

1. Quin tema has triat per al teu treball de recerca

2. Quina és la hipòtesi, objectiu o qüestió que planteja el treball? (Formulació d’una pregunta o afirmació d’una idea o idees que s’intentaran demostrar)

3. Quins recursos o fonts d’informació tens previst utilitzar per a desenvolupar el treball?

4. En què consisteix la component pràctica del teu treball?

5. Fes un guió en forma d’índex dels continguts que preveus que pot tenir el treball.

6. Havent calculat el temps de què disposes, fes una temporització aproximada que distribueixi la feina prevista al llarg del temps, fins la data de lliurament del treball.

El document s’haurà de lliurar al moodle, com a tasca, seguint l’estructura demanada en el mateix entorn telemàtic. El document ha de tenir un format editable en programari lliure (.doc, .rtf o .odt).

L’avaluació d’aquest projecte inicial la durà a terme la Comissió de Caps de Departament.

El resultat d’aquesta valoració representarà un 5% de la nota final del treball de l’alumne.

Per a avaluar aquest primer lliurament es tindrà en compte: 

  • La coherència i concreció del tema i la hipòtesi, objectiu o qüestió plantejats.
  • La coherència i concreció de l’esquema proposat.
  • La coherència i rigor de la temporització.
  • La correcció formal del document, tant pel que fa als aspectes de redacció i ortografia com pel que fa als aspectes informàtics.

RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE INICIAL

PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT (1 punt)

– Informàtica ben utilitzada (títols destacats, utilització de llistes numerades o diferents graus de tabulació).

– Estèticament agradable (1 punt)

PUNTS

– Informàtica molt simple (normalment no existeixen tabulacions que s’han substituït per una pila d’espais en blanc.

– També pot ser títols molt pobres o bé estètica excessivament simple (0,5 punts) – Informàtica exageradament senzilla.

– Sense títols o separació clara entre les preguntes. Errors també d’estètica. (0 punts)

ORTOGRAFIA/REDACCIÓ (3 punts)

– Redacció correcta, amb frases ben coordinades, ni excessivament telegràfiques ni massa llargues.

– No hi ha errors de concordança ni errors ni ortogràfics o gramaticals.

– Paràgrafs ben distribuïts, amb una idea principal per paràgraf (3 punts)

PUNTS

– Alguna falta d’ortografia no molt greu, o algun petit error gramatical, 3 o 4 per plana com a màxim.

– Redacció excessivament infantil o simple. (2 punts)

– Els errors ortogràfics o gramaticals apareixen amb més abundància. (1 punt)

– Redacció inadmissible (0 punts)

CONTINGUT (6 punts)

  • Plantejament (2 punts)

– Objectiu o pregunta inicial coherent i assolible. El treball previst conté clarament una part pràctica o original i les fonts d’informació són variades i lògiques. (2 punts)

PUNT

– Pregunta o objectiu no del tot clar o difícil d’abastar, o amb una part original que no es podrà dur a terme en realitat.  

– Fonts d’informació incoherents (1 punt)

– Planteja un tema, no una pregunta ni un objectiu.

– Part pràctica és inexistent (0 punts)

  • Esquema (2 punts)

– Esquema correcte. És coherent i té apartats i subapartats fins a dos nivells com a mínim. (2 punts)

PUNTS

– Esquema amb algun error com no tenir subapartats, o fer llistes massa llargues sense justificació (1 punt)

– Esquema incoherent (0 punts)

  • Temporització (2 punts )

– Temporització coherent. Les feines són clares i delimitades, tenen data aproximada, la distribució és coherent i segueix el que s’exposa al primer lliurament o, si hi ha canvis importants, aquests estan justificats. (2 punts)

PUNTS

– Algun error de temporització (1 punt)

– No hi ha temporització o bé és exageradament simple o no té les dades posades (0 punts)

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>