Terminis administratius de l’Administració de la Generalitat – Reial decret 463/2020 – estat d’alarma

Benvolguts/des,
Us adjuntem la informació de la suspensió dels terminis administratius:

Els terminis administratius de l’Administració de la Generalitat queden afectats amb motiu de la publicació del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma

La publicació i entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, preveu, en la disposició addicional tercera, la suspensió dels terminis administratius des de l’entrada en vigor  d’aquesta normativa (el mateix 14 de març), en l’àmbit de l’Administació de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta interrupció s’aplica a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i comporta que, durant la vigència de l’estat d’alarma, se suspenguin i s’interrompin els terminis per tramitar els procediments de les entitats del sector públic (convocatòries, terminis d’interposició de recursos, etc).

Aquests terminis es reprendran quan el Reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats. Tot això, l’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l’interessat en el procediment.

Atentament,

La direcció