Estructura i organització del centre.

L’Òrgan de govern col·legiat que dirigeix el centre és el Consell Escolar, on hi són representats tots els sectors de la comunitat educativa: professors, pares, alumnes, personal no docent, Ajuntament, món empresarial.

En els Instituts d’Educació Secundària, els Òrgans de Govern Unipersonals constitueixen l’equip directiu i, juntament amb els càrrecs de coordinació, tenen la següent distribució de responsabilitats:

  • Director: Li correspon dirigir i coordinar totes les activitats del centre.
  • Caps d’Estudis: Coordinen, planifiquen i fan el seguiment de l’avaluació interna de les activitats del centre.
  • Secretari: Té cura de les tasques administratives.
  • Coordinador Pedagògic: Fa el seguiment i avaluació de les accions educatives  que es desenvolupen a l’Institut.
  • Administrador: Gestiona l’activitat econòmica i els recursos materials del centre.

Cada  membre de l’equip directiu té unes hores setmanals de visita que són exposades al  tauler d’anuncis de l’Institut.

  • Coordinador d’activitats i serveis escolars: Promou i coordina les activitats culturals i esportives del centre. Dirigeix el funcionament de la biblioteca.
  • Coordinador de Cicles Formatius i de la FCT: Fa la planificació, el seguiment i la valoració de les activitats educatives i gestió amb les empreses dels Cicles Formatius.
  • Coordinador de Mobilitat Internacional: Gestiona les activitats de formació en Mobilitat Internacional en empreses dins i fora del nostre Institut.
  • Tutors/es de grup: Porten a terme les tasques d’informació i del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes. Cal adreçar-s’hi per qualsevol consulta o problema de l’alumne, de funcionament de l’Institut, del grup-classe, o de l’equip docent. El professor tutor de cada grup disposa d’una hora setmanal per a entrevistes amb els pares dels alumnes.
  • Equip Docent: És integrat per la totalitat dels professors del nivell educatiu.

Cada  membre de l’equip directiu té unes hores de visita que són exposades al tauler d’anuncis de l’Institut.