Organismes de representació

  • Assemblea de Delegats: Cada grup escollirà entre els alumnes un Delegat i un sotsdelegat, abans del dia 1 d’octubre. És responsabilitat del Delegat la notificació als Caps d’Estudis de qualsevol desperfecte que es produeixi a l’aula, per tal de reparar-lo. Correspon al Delegat la representació de tots els alumnes del grup a l’Assemblea de Delegats, que té funcions informatives i d’assessorament de la Direcció del centre, i que es constituirà abans del 15 d’octubre.

 

  • Consell Escolar: Al Consell Escolar del centre (màxim òrgan de direcció) hi ha 4 representants dels alumnes. A ells cal dirigir-se per tractar qüestions general que afectin col·lectius d’alumnes o bé per tal de garantir el manteniment dels drets reconeguts a la normativa vigent.