RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES PRORROGA EL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA

  Resolucio de prorroga

 

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES PRORROGA EL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA EXP. NÚM. 43007166-1-2018

 

ANTECEDENTS

 

  1. En data 30-1-2018 es va signar el contracte per al servei de neteja amb l’empresa Netvime SL per al període de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019, per un import anual de 48900 € IVA exclòs, 59169 € IVA inclòs.

 

  1. El dia 27-11-2018 el director de l’Institut Domènech i Montaner de Reus va proposar que es prorrogués l’esmentat contracte, pel període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, per un import total de 48900 € IVA exclòs, i 59169 € IVA inclòs, amb la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de 2019.

 

Preus unitaris

 

14,75 €/h IVA exclòs

17,85 €/h IVA inclòs

 

  1. En data 25-6-2018 l’empresa Netvime SL va acceptar prorrogar el contracte, pel període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, per un import total de 48900 € IVA exclòs, i 59169 € IVA inclòs.

 

  1. S’ha previst consignar crèdit suficient per atendre aquesta pròrroga al pressupost per al 2019, per un import de 48900 € IVA exclòs i 59169 € IVA inclòs.

 

 

FONAMENTS DE DRET

 

  1. La clàusula 2 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació, quant a la possibilitat de pròrroga.

 

  1. L’article 303 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, quant a la durada dels contractes de serveis.

 

  1. L’article 99.1 b) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, quant a la competència per a la contractació de serveis.

 

 

 

Per tant,

 

RESOLC

 

 

  1. Prorrogar el contracte del servei de neteja subscrit amb l’empresa Netvime SL amb NIF B43930403 , en data 27-11-2018, pel període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019 i pels preus contractuals vigents, a càrrec del pressupost del centre educatiu per al 2019, supeditat a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient a l’esmentat pressupost.

 

  1. Requerir a l’esmentada empresa que procedeixi a la signatura dels documents administratius pertinents, retenint la garantia constituïda amb anterioritat per a aquesta contractació.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a  comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Reus, 27 de novembre de 2018

 

El director de l’Institut Domènech i Montaner

 

 

 

Andreu Martín Martínez

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>