Sol·licitud i recollida de títols

SOL·LICITUD

L’alumne/a, una vegada hagi finalitzat els seus estudis,  ha d’enviar un correu electrònic a Secretaria (b7000330@xtec.cat), adjuntant una foto del DNI o document identificatiu i, si és el cas, del carnet de família nombrosa, monoparental o de discapacitat, per sol·licitar el títol. Tot seguit, us generarem i enviarem l’imprès de sol·licitud i un full de pagament de les taxes, d’acord amb l’import vigent que marca el Departament d’Educació.
A continuació, haureu de fer l’ingrés de les taxes a l’entitat bancària indicada.
Un cop fet l’ingrés, s’haurà de retornar a la secretaria el resguard i l’imprès de pagament per tal que es registri al llibre de títols. En cas contrari, no es tramitarà la sol·licitud del títol i l’alumne/a perdrà l’import ingressat.
L’imprès de resguard té tots els efectes del títol, mentre aquest no s’expedeixi materialment, i s’haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop arribi al centre.

RECOLLIDA

Quan el títol arribi a l’institut, us enviarem una carta per informar-vos que ja podeu venir a recollir-lo. Aleshores, heu d’adreçar-vos a les oficines. És imprescindible presentar el resguard del títol i el DNI.
En cas que no pugui venir la persona interessada, es pot autoritzar algú altre per venir a recollir-lo. En aquest cas, caldrà portar l’imprès d’autorització signat i l’original i fotocòpia del DNI de la persona interessada i d’aquella que vingui a fer el tràmit.