Promovem els programes de mobilitat …

Declaració Carta Erasmus
Carta Erasmus
Erasmus policy statement
Click to view the Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 (en tramitació la carta per al periode del 2021-2027)
L’Institut Josep Brugulat cerca la modernització i internacionalització de la seva oferta educativa mitjançant la participació en activitats de mobilitat del Programa Erasmus, amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional que ofereix, les competències lingüístiques i interculturals del seu alumnat i del seu professorat, i la inserció laboral, en la mesura que tot plegat afavoreix la cohesió social. Amb aquest triple objectiu en ment, la Direcció de l’Escola promourà al màxim:
 • La mobilitat dels seus estudiants de formació professional, per a la realització de pràctiques en empreses de països europeus (veure Criteris de selecció d’alumnat i, també, la fitxa de Sol·licitud d’estades de mobilitat)
 • La participació del professorat en projectes d’innovació, intercanvis i cooperació amb els altres centres de formació professional o empreses europees, dirigits a la millora d’aspectes curriculars, organitzatius, pedagògics i de metodologia docent.
Objectius
 1. Reforçar la qualitat dels programes formatius mitjançant la mobilitat d’alumnat i de professorat i la cooperació transnacional.
 2. Millorar el reconeixement social de la formació professional.
 3. Incrementar el rendiment acadèmic i les competències professionals dels seus titulats.
 4. Reforçar el triangle del coneixement: educació, innovació i empreses.
 5. Millorar la governança i el finançament.
Estratègia general
 • Ampliació del nombre de mobilitats d’alumnes, mitjançant la presentació de projectes a la Agencia Nacional, a més a més de la participació habitual en els programes consorciats del Departament d’Ensenyament i de Xarxa FP.
 • Ampliació dels grups objectiu
 • Reconeixement de la mobilitat Erasmus per aprovar el mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball (reconeixements ECTS). Certificat de l’estada internacional firmat per l’organització d’origen, intermediària i per l’empresa.
 • Difusió externa (via web) d’experiències i resultats. Difusió interna i reconeixement institucional de l’alumnat i professorat que participa en el programa Erasmus.
 • Selecció d’alumnat i professorat candidats garantint l’absència de qualsevol tipus de discriminació i la igualtat d’oportunitats.
 • Selecció de socis i empreses d’altres països europeus que presenten aspectes diferencials i innovadors respecte de las empreses locals.
 • Realització de projectes d’innovació i transferència tecnològica amb socis (empreses i instituts professionals) transnacionals.
 • Realització de visites a centres educatius de rellevància internacional per estudiar el seu sistema de gestió i governança.
Selecció de socis
L’Institut Josep Brugulat selecciona els seus socis de diferents formes.
 • Mitjançant contactes que realitza el professorat de l’equip de programes internacionals, de tres formes diferents:
  • L’Institut rep una petició de contacte o visita de centres d’altres països. S’analitza la proposta i si és d’interès s’estableix contacte per a concertar visites preparatòries.
  • L’Institut estableix contacte amb nous centres, amb estudis similars, i els fa arribar el nostre interès en coneixe’ls per veure si pot ser d’interès la realització conjunta de programes d’intercanvi.
  • Consultant els socis i empreses amb els que l’Institut ja ha realitzat programes Erasmus en convocatòries anteriors.
 • Mitjançant els acords que estableix el Departament d’Ensenyament, de Catalunya.
Àrees geogràfiques de destí
Durant els darrers cursos, l’Institut ha establert convenis Erasmus amb:
 • Noruega (estudiants del CFGS en disseny i moblament)
 • Alemanya (estudiants del CFGS en mecatrònica industrial
 • França /estudiants de la família d’administració i gestió)
Actualment, l’Institut, tot i estar encara en fase inicial en el desplegament del programa de mobilitat internacional, es proposa consolidar les mobilitats amb més països per tal de complementar l’oferta formativa i professional.
Grups objectiu de la mobilitat
 • Estudiants
Fins ara, les mobilitats s’han destinat a un únic grup: estudiants de formació professional. S’ha procurat augmentar el nombre i la qualitat de mobilitats d’estudiants per a realitzar pràctiques en empreses europees.
 • Professorat
En el futur, es pretén ampliar les mobilitats Erasmus al professorat, amb la intenció d’intercanviar competències professionals i experiències metodològiques amb instituts i empreses. De forma similar, s’afavorirà l’estudi i contrastació de diferents sistemes educatius i de gestió de centres.

 

Estudis que s’imparteixen al centre (Graus Superiors)
 Família professional / Professional family
 catalan-flag
 english2
Administració i gestió

Administration and management
Currículum Administració i Finances
Curriculum Administration and Finance
Fusta, moble i suro

Wood, cork and furniture
Currículum Disseny i Moblament
Curriculum Design and Furnishing
Instal·lació i manteniment

Maintenance and installation
Currículum Mecatrònica industrial
Curriculum Industrial Mechatronics