SIEI

Els professionals assignats a aquestes unitats han de prioritzar l’elaboració, coordinadament amb el professorat del grup ordinari, de materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup i l’acompanyament, quan calgui, d’aquests alumnes en les activitats a l’aula ordinària, col·laborant en el procés educatiu de l’alumnat. Així mateix, desenvoluparan activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els alumnes ho requereixin.

Els alumnes amb necessitats educatives especials han de formar part d’un grup ordinari.

En la presa de decisions referides a l’alumnat amb necessitats educatives especials ha de participar el professorat mitjançant els equips docents i la comissió d’atenció a la diversitat.

L’alumnat atès pels professionals de la USEE té com a marc curricular de referència amb caràcter general el mateix que s’estipula per al conjunt de l’alumnat, reflectit en el projecte educatiu. Les adaptacions que es facin per a cada alumne es determinaran en el seu pla individual. Serà l’equip docent qui establirà els criteris treballant de manera coordinada amb la comissió d’atenció a la diversitat.

El professorat de la USEE ha de col·laborar amb el tutor/a del grup ordinari en la tutoria individual dels alumnes que atén i el seguiment del seu procés d’aprenentatge i ha d’aportar a la comissió d’avaluació tota la informació sobre l’evolució de l’alumne/a en aquelles àrees en què tingui una intervenció directa, aportant elements per a la valoració dels aprenentatges i el seu procés de maduresa. Així mateix, tot el professorat que imparteixi docència a l’alumne/a ha d’aportar les valoracions corresponents. La junta d’avaluació pot preveure la possibilitat de fer una sessió d’avaluació complementària per a avaluar l’alumnat atès amb professionals de la USEE.

A efectes d’aquestes instruccions, es consideren unitats de suport a l’educació especial les unitats definides com d’educació especial en l’article 7.5 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

  1. Característiques de la Unitat:

Aquesta Unitat de suport a l’Educació especial està pensada per afavorir la participació de l’alumnat amb NEE en el nostre institut, amb el compromís de la nostra comunitat educativa d’avançar com a centre inclusiu.

Es pretén ajudar a conviure, comunicar-se, intercanviar i compartir amb els companys de la seva edat i gaudir del grup.

La USEE està formada per:

  • Tutora: Ester Vicedo
  • Psicopedagoga: Montse Cervera
  • Educador Social: Laura Panisello