PEC

El Projecte Educatiu de Centre és una proposta integral que permet dirigir el procés d’intervenció educativa en el nostre institut. És el document que defineix les característiques bàsiques i les intencions educatives del centre, i que ha de servir de referència constant de tots els membres de la comunitat educativa. Els elements fixats al PEC són els que permeten la concreció del desplegament del PCC (Projecte Curricular de Centre), del PAT (Projecte d’Acció Tutorial), de la PGI (Programació General de l’Institut). També ha de servir de referència per projectes i propostes noves que es realitzin, com poden ser Projectes de Direcció, Plans Estratègics, Projectes d’Innovació Educativa, etc.

El Projecte Educatiu del nostre centre és el resultat del treball en grup del professorat i de la posterior revisió i aprovació del claustre. No ha de ser només un document formal, sinó una eina de referència per a la gestió de l’institut.

El PEC actual del centre està en procès de revisió i actualització.

PEC