Consell escolar

El Consell Escolar de l’Institut Blanca d’Anjou és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

 • Composició:

a) El director, que n’és la president i té vot.

b) El  cap d’estudis, amb vot.

c) Set professors elegits pel claustre de professors, cadascun amb vot intransferible.

d) Tres alumnes elegits d’entre l’alumnat de l’Institut, cadascun amb vot intransferible.

e) Dos pares/mares d’alumnat elegits entre el pares d’alumnes de l’Institut, cadascun amb vot intransferible.

f) Un pare/mare designat per l’associació de mares i pares d’alumnes més representatiu, d’acord amb el seu nombre d’associats, amb vot.

g) Un representant del personal d’administració i serveis del centre, amb vot.

h) Un regidor o un representant de l’ajuntament del terme municipal en el qual s’ubica l’Institut, amb vot.

i) El secretari de l’Institut, que hi actua de secretari, amb veu i sense vot.

 

 • Funcions:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents.

b) Aprovar la Programació General Anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

i) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general de centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

j) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

l) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3. de la LOE.

m) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.

n) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, si escau amb la col·laboració de l’associació de mares i pares d’alumnat. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució.

o) Avaluar i aprovar la memòria anual d’activitats del centre.

p) Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració.

 

 • Membres del Consell Escolar curs 2019-2020:
 • President (Director del centre): Albert Bedós
 • Cap d’Estudis: Enric Margalef
 • Representant AMPA: Luci Galve Curto
 • Representants pares/mares:
  • Vicent Borràs Vives
  • Consol Brull Brull
  • Anna de la Vega Benaiges
 • Representants professorat:
  • Susanna Adell Chavarria
  • Carme Villarroya
  • Albert Vidiella
  • Lara Macià
  • Montse Cervera Blanch
  • VACANT
 • Representant Ajuntament: Carme Bladé Callau.
 • Representants alumnat:
  • Andreu Mauri
  • Maria José Folgueras González
  • Agnés Pellisa Farnós
 • Representant PAS: Montserrat Chavarria.
 • Representant USEE: Ester Vicedo
 • Secretari del centre: Josep M. Martín

 

 

 

JUNTS X L’EDUCACIÓ (Família i escola)