Mediació Escolar

Per tal de crear un ambient relaxat al centre, aprendre a resoldre conflictes de manera pacífica i cooperadora i prevenir la violència escolar, el centre disposa d’un servei de mediació escolar.

La mediació és una actuació educativa i preventiva davant dels conflictes que consisteix a orientar les persones per poder resoldre els seus enfrontaments sense violència.

Els equips de mediadors estan integrats per professors i alumnes i les sessions de mediació es realitzen dins l’horari escolar, d’acord a un calendari prèviament fixat.

Els alumnes poden accedir per pròpia iniciativa a aquest servei omplint un full de sol·licitud. També poden sol·licitar una intervenció els tutors quan percebin l’existència  d’un conflicte, tenint en compte, però, que una condició ineludible per iniciar un procés de mediació és el consentiment de les parts implicades. L’Equip de Mediació,  considerada la naturalesa del conflicte, decidirà sobre la conveniència d’iniciar la mediació.

Conflictes que poden ser mediats

  • Aquells que no comportin una transgressió greu de les normes de convivència:
  • Rumors, insults, malnoms, queixes, malentesos…
  • Disputes i baralles
  • Amistats que s’han deteriorat
  • Amenaces, persones que molesten, que carreguen, que fan el buit…
  • Situacions que desagraden o semblen injustes
  • FAQS: