Xarxes

PROGRAMES INNOVACIÓ DEPARTAMENT EDUCACIÓ (XARXES)

CENTRE

Logo
NOM DE LA XARXA
OBJECTIU
Laboratori de Transformació educativa Fomentar  canvis en les pràctiques i metodologies docents, l’organització, la cultura avaluativa i el funcionament dels centres, en un escenari d’autonomia, descentralització i coresponsabilitat per centrar l’aprenentage en l’alumnat, amb una visió inclusiva i orientadora de l’educació
Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge Promoure  l’equitat i la qualitat del sistema educatiu, reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant per mitjà de diferents àmbits de participació: la transformació digital del centre, les tecnologies mòbils, la comunicació digital i la col·laboració amb entitats externes
Projecte de Qualitat i Millora Contínua Gestionar l’institut d’acord a estàndards internacionals, amb transparència i respecte al medi ambient i a la salut de les persones
XIAM Abordar conjuntament  aspectes i situacions personals,  familiars, educatives i de salut que poden afectar negativament els infants i adolescents de Manlleu, fent un anàlisi i intervenció  conjunta i multi disciplinar entre Serveis Socials, EAP, els Centre Educatius i Sanitat
Escola Verda Incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.), promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn i treball en xarxa
e-twinning Trobar aliances i compartir projectes i experiències amb centres educatius d’arreu d’Europa.
ERASMUS + Realitzar estades i compartir experiències i projectes entre alumnat i professorat de diferents països amb la finalitat de millorar les competències en llegües estrangeres i establir alinaces profitoses per totes les parts.

ESO/BATX

ORIENTACIÓ EDUCATIVA (MODEL SCAP) Afavorir l’èxit de l’alumnat pel que fa a la seva autonomia i el desenvolupament del seu projecte de vida mitjançant l’aplicació del model competencial orientador a les dimensions d’àmbit/matèria, d’acció tutorial i de cultura d’equip.
GEP Millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.
AVANCEM Dotar l’ alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi  el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. D’altra banda, fomenta un ensenyament de les llengües competencial, que parteixi del consens i la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny de projectes d’aula en què participen diverses llengües.
Xarxa Competències bàsiques Donar valor al fet de millorar la redacció dels objectius didàctic tenint en compte l’acció, el contingut/procediment i la finalitat. Es creu oportú que els objectius els compartim amb l’alumnat al principi de les sessions o de les unitats didàctiques.
STEAMcat Fomentar el pensament crític de l’alumnat i millorar la percepció social de la ciència per provocar un increment de la selecció d’estudis postobligatoris STEM i un canvi positiu de l’autopercepció dels alumnes en vers aquestes disciplines

FP

Mobilitat internacional FP Establir una estratègia internacional de centre que, amb les actuacions del Departament i les institucions europees, com les dels programes que financen projectes (Erasmus+, etc.), es portin a terme iniciatives que posin en valor la formació professional.
FP Dual  Millorar la vinculació i corresponsabilitat de les institucions i empreses de l’àmbit professional de la FP que s’imparteix a l’institut per una millora en la qualificació, aprenentatge i desenvolupament personal de l’alumnat
Osona Territori FP Participar en l’impuls i promoció de la FP a nivell comarcal a través del pla estratègic d’impuls a la FP elaborat pel consell comarcal d’osona, els centres educatius i el Departament d’Educació
Innova FP Promoure la col·laboració amb les empreses i entitats de l’àmbit de l’oferta de la FP de l’institut per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement
Activa FP Promoure  metodologies competencials basades en l’aprenentatge col·laboratiu a partir de la proposta de reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laborals.
Empresa FP Crear nous vincles i mantenir els que ja es tenen amb empreses i entitats per donar resposta a les seves necessitats i aportar valora afegit a l’alumnat de FP
Programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses Facilitar mecanismes de provisió d’informació per als següents usuaris: Persones adultes procedents o no del mercat de treball interessades en obtenir titulacions del sistema educatiu, empreses i institucions que plantegin necessitats de qualificació professional i alumnat de cicles formatius que cerquen una inserció o promoció professional, per tal de posar a la seva disposició la multitud d’oportunitats i possibilitats que ofereix la formació professional del sistema educatiu.
Orienta FP Enfocar l’aprenentatge a metodologies centrades en l’alumnat, minimitzar les dificultats en les transicions als CCFF i impulsar eines i potencialitats per a la vida activa.