Secretaria

 

1.  Horari de les oficines del centre:


 Matins:  de  9:00h a 13:00h

Tardes: de 16:00h a 18:00h (menys divendres)

Horari del 15 de juny al 15 de setembre: de 9:00h a 13:00h

En el cas que no pugueu realitzar la gestió personalment, podeu autoritzar una altra persona. La persona autoritzada haurà de presentar el seu DNI, una fotocòpia del DNI de la persona interessada i el model d’autorització degudament emplenat. (Model 1)

  

2.  Expedició de certificats:


  a)   Certificats de català: Nivells B i C:

 Documentació que heu de presentar:

  1. Full de sol·licitud de reconeixement d’equivalència (Model 2)
  2. Fotocòpia
  3. Llibre d’escolaritat d’EGB, ESO, BUP o Batxillerat. Si no teniu el/s llibre/s d’escolaritat, haureu de portar un certificat acreditatiu d’haver estat escolaritzat a Catalunya sense haver tingut exempció de català, expedit pel centre on heu cursat els vostres

b)     Altres certificats acadèmics i de matrícula, etc:

 Documentació que heu de presentar:

  1. Full de sol·licitud d’expedició de certificats (Model 3)
  2. Fotocòpia del DNI

 

3. Sol·licitud de títols oficials


La sol·licitud de títols es pot fer quan tots els mòduls/crèdits/matèries de batxillerat o del cicle formatiu estan superats i s’ha tancat l’avaluació.

A continuació es descriu el procediment que cal seguir per a la sol·licitud d’un títol acadèmic:

Tramitació de la sol·licitud

 Heu de fer arribar a la secretaria de l’Institut la documentació següent:

  • Imprès de sol·licitud degudament signat. (Model 4)
  •  Fotocòpia del document d’identitat (DNI, NIE o passaport), aquest document ha de ser vigent (no pot estar caducat).

A més, si teniu dret a algun tipus de bonificació o exempció del pagament de les taxes, haureu d’adjuntar la documentació següent:

 

Cas Bonificacio o exempció Documentació que cal presentar si no s’ha fet abans
Famíla nombrosa

(general)

50% Fotocòpia comulsada del carnet de família nombrosa (general)
Família monoparental

(general o especial)

50% Fotocòpia comulsada del carnet de família nombrosa (general o especial))
Família nombrosa

(especial)

100% Fotocòpia comulsada del carnet de família nombrosa (especial)
Discapacitat (igual o superior 33%) 100% Targeta de discapacitat o resolució de reconeixement del grau de discapacitat vigent

Aquesta documentació ha de ser vigent, i per comprovar-ho cal que consti la data de caducitat per comprovar la seva vigència.

Les bonificacions i exempcions només s’apliquen en aquests casos i sempre que s’aporti la documentació indicada, per tant, no hi ha cap altre cas previst a la normativa i no s’aplicaran si no s’aporta la documentació corresponent.

Pagament de les taxes

Per fer el pagament de les taxes us haureu d’esperar fins que us haguem lliurat l’imprès de liquidació de taxes. Aquest imprès té data de caducitat i no el podem imprimir abans.

Les taxes per a l’expedició de títols de Formació Professional específica per al curs 2014-2015, són les següents:

Ensenyament Títol Taxa
Batxillerat i Grau Mitjà Tècnic o tècnica 64,30 euros
Grau superior Tècnic o tècnica 72,05 euros

Amb aquest imprès haureu d’anar a una oficina de la CaixaBank “la Caixa” i pagar l’import corresponent.

L’imprès de liquidació de taxes té tres parts:

impres

1. Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa (per a la persona interessada)Aquesta part és el resguard que us tornarem, segellat i signat, un cop hagueu fet l’ingrés de la taxa. Després d’haver fet tots els tràmits, serà el document que tindrà tots els efectes legals mentre el títol no s’expedeixi materialment.

2. Sol·licitud de títol i liquidació de taxa (pel centre docent). Aquesta part és l’exemplar que es queda el centre com a comprovant que la persona interessada ha sol·licitat l’expedició del títol i ha pagat  la taxa.

3. Liquidació de   la   taxa    per    a    l’expedició   de    títols    acadèmics   i professionals (per a l’entitat bancària). Aquesta part és l’exemplar que es quedarà l’entitat bancària.

Tingueu en compte que el pagament de les taxes té data de caducitat i que, un cop arribada aquesta data, no es pot liquidar.

Tramesa de la documentació de pagament de les taxes

Quan hagueu fet el pagament, la part 1 i la part 2 de l’imprès de liquidació de taxes l’heu de retornar a la secretaria del centre per tal que poder sol·licitar el títol.

Aquest imprès és el resguard del títol i tindrà tots els efectes legals d’un títol oficial.

Recollida del títol oficial

 Quan disposem del títol oficial us avisarem per correu postal per tal que el pugueu recollir a les oficines del centre.

Compteu que sol trigar aproximadament un any.

 

4. Recollida de títols oficials: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius


Documentació que heu de presentar:

1. Resguard de la sol·licitud de títol. En el cas que no el tingueu heu de presentar una sol·licitud de lliurament de títol sense rebut (Model 5)

2. DNI.

5. Pressupost anual


D’acord amb la normativa en matèria de transparència i accés a la informació pública,  en aquest apartat hi trobareu el pressupost vigent.

El pressupost està subjecte a modificacions al llarg del curs que s’aproven per consell escolar de centre.

Dades del pressupost 2021