Projecte #aquiproubullying

Al nostre projecte educatiu de centre, consta que volem ser un centre integrador, procurant una escolarització inclusiva, per aconseguir la cohesió social dintre d’un context multicultural i amb una bona convivència .

És per això que a l’Antoni Pous tenim un projecte, gestió de conflictes i mediació per a fer front als problemes de convivència. Ara volem anar una mica més enllà amb el projecte d’innovació pedagògica #aquiproubullying.

Aquest projecte està liderat per un equip de treball que rebrà una formació, amb l’objectiu d’elaborar un projecte propi que ens ajudi a prevenir, detectar i intervenir davant de l’assetjament.

En general, el nostre clima de convivència és bo, i en les enquestes de satisfacció a les famílies, la valoració dels pares és satisfactòria, però així i tot volem millorar i sobretot prevenir situacions i conductes contràries a la convivència, sobretot ara que el nostre centre està creixent.

Per tant, valorem la necessitat de formar part d’aquest projecte d’innovació pedagògica per tal de disposar de recursos propis per prevenir qualsevol tipus d’assetjament, conscienciant a tota la comunitat educativa, i als nostres alumnes, als quals els farem partícips creant la figura “d’alumnes guaita” que tindran les següents funcions:

  • Observar i estar atents a companys que necessitin ajuda
  • Intervenir en situacions lleus
  • Derivar en situacions greus

Aquesta proposta va ser aprovada pel nostre consell escolar, cosa que demostra l’interès de les famílies per prevenir aquestes conductes de risc.