Pojecte AVANCEM

El projecte Avancem és un projecte que ens porta cap al tractament integrat de les llegües, i el que vol posar en evidència és que l’enfocament plurilingüe demostra que l’individu no guarda la informació de cada llengua en compartiments separats si no que desenvolupa una competència comunicativa més amplia on les diferents llengües apreses s’interrelacionen i interactuen.
És per això que des del centre volem desplegar un projecte lingüístic, transformant l’organització escolar, i treballant de manera cooperativa entre els departaments de llengües, per tal d’aconseguir aquest enfocament plurilingüe i de manera competencial.