Programes, projectes i xarxes

PROGRAMES INNOVACIÓ DEPARTAMENT EDUCACIÓ (XARXES)

CENTRE

Logo
NOM DE LA XARXA
OBJECTIU
PAcTE Fomentar  canvis en les pràctiques i metodologies docents, l’organització, la cultura avaluativa i el funcionament dels centres, en un escenari d’autonomia, descentralització i coresponsabilitat per centrar l’aprenentage en l’alumnat, amb una visió inclusiva i orientadora de l’educació
Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge Promoure  l’equitat i la qualitat del sistema educatiu, reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant per mitjà de diferents àmbits de participació: la transformació digital del centre, les tecnologies mòbils, la comunicació digital i la col·laboració amb entitats externes
Projecte de Qualitat i Millora Contínua Gestionar l’institut d’acord a estàndards internacionals, amb transparència i respecte al medi ambient i a la salut de les persones
XIAM Abordar conjuntament  aspectes i situacions personals,  familiars, educatives i de salut que poden afectar negativament els infants i adolescents de Manlleu, fent un anàlisi i intervenció  conjunta i multi disciplinar entre Serveis Socials, EAP, els Centre Educatius i Sanitat
Escola Verda Incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.), promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn i treball en xarxa
e-twinning Trobar aliances i compartir projectes i experiències amb centres educatius d’arreu d’Europa.
ERASMUS + Realitzar estades i compartir experiències i projectes entre alumnat i professorat de diferents països amb la finalitat de millorar les competències en llegües estrangeres i establir alinaces profitoses per totes les parts.

ESO/BATX

ORIENTACIÓ EDUCATIVA (MODEL SCAP) Afavorir l’èxit de l’alumnat pel que fa a la seva autonomia i el desenvolupament del seu projecte de vida mitjançant l’aplicació del model competencial orientador a les dimensions d’àmbit/matèria, d’acció tutorial i de cultura d’equip.
GEP Millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.
Xarxa Competències bàsiques Donar valor al fet de millorar la redacció dels objectius didàctic tenint en compte l’acció, el contingut/procediment i la finalitat. Es creu oportú que els objectius els compartim amb l’alumnat al principi de les sessions o de les unitats didàctiques.
STEAMcat Fomentar el pensament crític de l’alumnat i millorar la percepció social de la ciència per provocar un increment de la selecció d’estudis postobligatoris STEM i un canvi positiu de l’autopercepció dels alumnes en vers aquestes disciplines

FP

Mobilitat internacional FP Establir una estratègia internacional de centre que, amb les actuacions del Departament i les institucions europees, com les dels programes que financen projectes (Erasmus+, etc.), es portin a terme iniciatives que posin en valor la formació professional.
FP Dual  Millorar la vinculació i corresponsabilitat de les institucions i empreses de l’àmbit professional de la FP que s’imparteix a l’institut per una millora en la qualificació, aprenentatge i desenvolupament personal de l’alumnat
Osona Territori FP Participar en l’impuls i promoció de la FP a nivell comarcal a través del pla estratègic d’impuls a la FP elaborat pel consell comarcal d’osona, els centres educatius i el Departament d’Educació
Innova FP Promoure la col·laboració amb les empreses i entitats de l’àmbit de l’oferta de la FP de l’institut per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement
Activa FP Promoure  metodologies competencials basades en l’aprenentatge col·laboratiu a partir de la proposta de reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laborals.
Empresa FP Crear nous vincles i mantenir els que ja es tenen amb empreses i entitats per donar resposta a les seves necessitats i aportar valora afegit a l’alumnat de FP
Programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses Facilitar mecanismes de provisió d’informació per als següents usuaris: Persones adultes procedents o no del mercat de treball interessades en obtenir titulacions del sistema educatiu, empreses i institucions que plantegin necessitats de qualificació professional i alumnat de cicles formatius que cerquen una inserció o promoció professional, per tal de posar a la seva disposició la multitud d’oportunitats i possibilitats que ofereix la formació professional del sistema educatiu.
Orienta FP Enfocar l’aprenentatge a metodologies centrades en l’alumnat, minimitzar les dificultats en les transicions als CCFF i impulsar eines i potencialitats per a la vida activa.