Llistes definitives de persones admeses i la sol·licitud d’inscripció al servei d’assessorament

Inscripció Assessorament 2020-2021

Llista Definitiva de persones admeses Servei d’Assessorament – octubre 2020

Llista Definitiva de persones admeses Servei de Reconeixement – octubre 2020

  • L’alumnat admès al serei d’Assessorament s’ha d’inscriure, realitzar l’ingrés de 60€ i aportar el rebut justificatiu de l’abonament al servei inscrit. (consultar bonificacions)
  • És recomana portar tota la documentació laboral i formativa, (currículums, informes d’empresa, títols …) relacionada amb el cicle formatiu on desitja reconèixer la seva experiència laboral o formació rebuda.

Bonificacions del preu públic.

Bonificació del 50% de l’import per a:

membres de família nombrosa de categoria general i
membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

membres de família nombrosa de categoria especial,
víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),
persones amb discapacitat igual o superior al 33% i infants o adolescents en acolliment familiar.