Acredita’t – Inscripció a la fase d’assessorament.

Sol·licitud d’Inscripció Fase d’Assessorament – INS Antoni Pous

Obertura d’Inscripcions de les persones admeses,  a la fase d’assessorament del Procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experièncialaboral o de vies no formals de formació per al curs 2018-2019″. (Acredita’t) Inscripcions a la secretaria del centre en horari d’oficina del 26 d’octubre al 6 de novembre.

La participació a la convocatòria comporta el pagament del preu públic per a la fase d’assessorament i d’avaluació.

La manca de pagament del preu públic comporta la pèrdua del dret a participar en la convocatòria.

Preu públic de la fase d’assessorament:

Abans de la fase d’assessorament s’ha de fer efectiu el pagament del preu públic per part de les persones candidates fixat en 26,00 euros que dóna dret a l’assessorament de l’àmbit al que s’inscriu segons el seu perfil professional.

Bonificacions del preu públic

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions.

Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

Les persones víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills.

Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.

Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Les persones que presenten un informe d’assessorament anterior pel mateix àmbit, no han de fer el pagament del preu públic per la fase d’assessorament.