Projecte educatiu

insti7771

Missió


L’institut Antoni Pous i Argila és un centre públic d’educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de les famílies de serveis socioculturals i serveis a la comunitat, i també d’activitats físiques i esportives.

Formem per tal que els i les nostres alumnes siguin persones responsables, autònomes, autoexigents, que sàpiguen gestionar correctament les seves emocions, que siguin creatives i amb esperit crític dins d’un marc de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient; essent protagonistes del seu procés d’aprenentatge sempre amb l’acompanyament i guia del professorat.

La nostra tasca educativa és també aconseguir la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles, procurant una escolarització inclusiva i basada en l’equitat.

La llengua catalana és l’eina vehicular, d’educació i aprenentatge, per aconseguir la cohesió social dintre d’un context multicultural i d’accés a la igualtat d’oportunitats.

Incentivem la pràctica de l’activitat física per al foment de la cooperació, la col·laboració i l’aprenentatge d’hàbits de vida saludables.

Facilitem l’ús de les noves tecnologies, la innovació en l’àmbit tecnològic i científic, i el domini d’altres llengües com el castellà, l’anglès i el francès, impulsant la mobilitat internacional del centre, tot fomentant els intercanvis.

Acompanyem i orientem l’alumnat a crear el seu projecte de vida personal, social i laboral.

 

Visió


Pel seu compromís amb la qualitat i l’excel·lència, l’Institut Antoni Pous i Argila vol ser el centre referent de :

– Les escoles públiques de primària de Manlleu per a l’Educació Secundària Obligatòria.

– El Batxillerat pel nostre poble.

– La comarca d’Osona i comarques properes per a  l’oferta de cicles formatius de serveis socioculturals i a la comunitat, i també d’activitats físiques i esportives.

Volem donar una formació integral als i a les nostres alumnes, tant a nivell tècnic com personal, per tal que esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, respectuosos amb els altres, amb l’entorn i amb el medi ambient,  competents en les habilitats socials i personals, perquè puguin incorporar-se profitosament a la societat i al món laboral amb garanties d’èxit.

També volem ser un centre innovador per aconseguir una millora contínua sostinguda.

Pretenem ser un espai acollidor i obert a tota la comunitat educativa i al seu entorn, especialment a les famílies, i que afavoreixi el sentiment de pertinença, en un ambient participatiu i col·laboratiu.

 

 

Valors


Els valors que inspiren la nostra tasca són:

– El respecte a la diversitat humana i cultural, a l’entorn i al medi ambient.

– El foment de la convivència basada en el diàleg, la llibertat, la pluralitat i la participació democràtica.

– La voluntat d’integració i inclusió com a valors que faciliten el respecte a totes les persones i la seva educació, independentment de la seva capacitat, del sexe i del seu origen social, cultural i lingüístic.

– El foment de l’esforç, la responsabilitat, el treball ben fet, la curiositat i el sentit crític.

– La tolerància, la igualtat, l’empatia i la solidaritat.

– La promoció de la igualtat d’oportunitats i de l’equitat.

– L’educació en la coeducació.

 

Projecte Educatiu de Centre