Convalidacions

El procediment de sol·licitud de convalidació es pot consultar amb el tutor/a (mòdul de tutoria).

Els terminis de sol·licitud és fins el:  30 d’octubre *amb excepcions segons situació.

Procediment:

  1. Emplenar el document de sol·licitud convalidació directa o singular. (enllaç al document)
  2. Consulta taules de convalidacions:
  3. Les sol·licituds es lliuren a secretaria, signades, anotant els crèdits, mòduls, UF’s a convalidar i adjuntant documentació compulsada acreditativa.
  4. Els alumnes matriculats a l’Institut poden fer consultes al seu tutor/a, tutor/a individual o a coordinació pedagògica FP.
  5. Es recomana assistir a classe fins a obtenir el vist- i-plau de secretaria. Una vegada resolta la convalidació les oficines enviaran la resolució signada al correu electrònic de  l’alumne.
  6. L’alumne/a haurà d’informar al professorat implicat dels crèdits/UF/mòduls convalidats.