Documents Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, haurà  de recollir la identitat del centre, n’explicitarà els objectius educatius, n’orientarà l’activitat i hi donarà sentit, amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i aconsegueixi el màxim aprofitament en l’adquisició de coneixement.

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, situa la presa de decisions en l’àmbit del propi centre des del lideratge compartit i amb l’objectiu d’enfortir la institució.

En aquest sentit, el Projecte Educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució escolar que concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius planificats.

L’organització i la gestió dels centres ve donat per aquest document (que està pendent de revisió i aprovació), pel Projecte de Direcció (PdD) i pel NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre).

PEC (versió web)

PLC (versió web)

Projecte de Direcció 18-22

NOFC 20/21

Pla Obertura curs 20-21