Informacions inici activitat docent 1 de setembre de 2020

Benvolguts/des companyes i companys,

Us informem que el centre restarà tancat del 25 de juliol fins el 31 d’agost, ambdós inclosos. És per això, que us informem del calendari del dia 1 de setembre, tant pel que fa als docents nous com per la resta del Claustre.

Només els docents nous hauran de venir al centre l’1 de setembre (cadascú a l’edifici de la seva etapa). La resta de docents del claustre, realitzaran les activitats programades de forma telemàtica. Pel que fa als docents nous, feu-nos arribar un correu al b7009795@xtec.cat (nom, cognom, especialitat i correu xtec) per poder enviar-vos convocatòria i codi meet amb antelació abans del 31 d’agost).

Dimarts 1 de setembre de 2020

DOCENTS NOUS – 09:00 – 09:30 – Presentació i registre de dades

TOTS – 09:30 – 10:30 – Claustre General (meet)

ESO – 10:30 – 11:00 – Claustre informatiu (meet)

INF/PRI – 11:30 – 12:30 – Revisió documents per Cicles (document acollida/horaris) 

ESO – 11:30 – 12:30 – Revisió documents de centre (document acollida/horaris)

DOCENTS NOUS – 11:30 – 12:30 – Acollida/visita docents nouvinguts/des per part de l’ED

INF/PRI – 12:30 – 14:00 – Claustre informatiu (meet)

ESO – 12:30 – 14:00 – Coordinacions de tutoria (reunió tutors/es i Equip Directiu – meet)

Formalització de matrícula curs 20/21

Benvolgudes famílies,

Els alumnes a qui s’ha assignat plaça en el procés de preinscripció han de formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol (horari de 9h a 11h i de 11:30h a 13h amb cites prèvies cada 15 minuts). Els alumnes que no ho fan en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant el telèfon 681196032 (de 9h a 11h i de 11:30h a 13h) o l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial del centre. En aquest cas, el centre ha de respondre amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:

  1. El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
    – Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
    – Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  2. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
  3. Certificat de convivència (caldrà certificar que l’alumnat conviu a les poblacions de l’àrea d’influència del centre).
  4. Dos fotografies tipus carnet.

Si en formalitzar la matrícula, el o la sol·licitant no al·lega el mateix domicili que el de la sol·licitud de preinscripció, amb el qual hauria obtingut una puntuació inferior, el centre ha d’informar d’aquest fet a la comissió de garanties d’admissió corresponent perquè pugui investigar si hi ha hagut o no frau en el procés de preinscripció.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada. El Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se’ls matricula condicionalment.