Accés a Secundària


Ensenyaments Integrats en l’etapa de Secundària en Dansa i Música (ESO/GRAU PROFESSIONAL).

Per accedir als ensenyaments integrats en l’etapa de Secundària, els alumnes han de ser valorats de manera positiva de les seves aptituds artístiques en l’especialitat de música o en la de dansa, segons correspongui, superant una prova específica de l’especialitat.


L’objectiu de la prova d’accés és comprovar el grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’aspirant per iniciar o cursar els ensenyaments de grau professional de música.

La prova específica d’accés consta de dues parts: la prova de Llenguatge musical i la prova d’Instrument.

Orientacions per a les Proves d’Accés

Per poder realitzar la Prova d'Accés cal emplenar el full d'inscripció a la prova. Un cop emplenat heu de fer-lo arribar al centre mitjançant correu electrònic o entregar-lo de manera presencial.

NOTA IMPORTANT:  Aquest full és necessari per fer la Preinscripció al centre. Junt amb el  full d'inscripció caldrà presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l'alumne/a o de la família sol·licitant. Els documents necessaris per acreditar la identitat dels alumnes o famílies són:  

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, cal portar la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, mare, tutor o tutora. Si la persona sol·licitant és estrangera, cal portar la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, es necessita el document d'identitat del país d'origen.

La Preinscripció a Secundària  és del 17 al 24 de març de 2021.


Com puc fer arribar el document al centre

Un cop tingueu el full d'inscripció emplenat, podeu fer-lo arribar a Secretaria mitjançant correu electrònic o de manera presencial.

  • Correu Electrònic: cal que baixeu el document i l'empleneu amb les dades, fotografia del vostre fill/a i el signeu. Heu de digitalitzar-lo i enviar-ho a:

preinscripcio@ieaoriolmartorell.cat 

  • Presencialment:  podreu entregar el document al mateix centre (Edifici de Secundària)  en les següents franges horàries:
MATÍ: 08:45 h -09:30 h
TARDA: 15:30 h -16:30 h

Els continguts de la prova d’accés al primer curs del grau professional de música es troben en les Orientacions per a la prova específica d’accés als ensenyaments de grau professional de música del Departament d'Educació per al curs 2021-2022.

Les podeu consultar en el següent enllaç: Continguts, mostres i orientacions.

LLENGUATGE MUSICAL
La prova d’accés al segon curs de Secundària constarà de tres grans apartats:

1. APARTAT DE CANÇÓ I LECTURA

2. APARTAT AUDITIU

3. APARTAT TEÒRIC-ANALÍTIC

INSTRUMENT

L’aspirant ha de portar el seu propi pianista acompanyant.
• Dues còpies del repertori a interpretar pel tribunal qualificador.
• Es valorarà la capacitat de tocar de memòria.
• Si no es porta el repertori demanat o acordat prèviament amb el professorat del
centre no es deixarà fer la prova.

 

LLENGUATGE MUSICAL
La prova d’accés al 3r curs de Secundària constarà de tres grans apartats:

1. APARTAT DE CANÇÓ I LECTURA

2. APARTAT AUDITIU

3. APARTAT TEÒRIC-ANALÍTIC

INSTRUMENT

L’aspirant ha de portar el seu propi pianista acompanyant.
• Dues còpies del repertori a interpretar pel tribunal qualificador.
• Es valorarà la capacitat de tocar de memòria.
• Si no es porta el repertori demanat o acordat prèviament amb el professorat del
centre no es deixarà fer la prova.

 

LLENGUATGE MUSICAL
La prova d’accés al 4t curs de Secundària constarà de tres grans apartats:

1. APARTAT DE CANÇÓ I LECTURA

2. APARTAT AUDITIU

3. APARTAT TEÒRIC-ANALÍTIC

INSTRUMENT

L’aspirant ha de portar el seu propi pianista acompanyant.
• Dues còpies del repertori a interpretar pel tribunal qualificador.
• Es valorarà la capacitat de tocar de memòria.
• Si no es porta el repertori demanat o acordat prèviament amb el professorat del
centre no es deixarà fer la prova.

 

Baixeu el document per poder veure els diferents models i apartats a les proves d'accés de Llenguatge Musical (Tots els cursos).

Escolliu la vostra especialitat d'instrument en la qual us voleu presentar a les Proves d'Accés i baixeu el document per veure els continguts de cada curs.

Clarinet Fagot Flauta de Bec Flauta Travessera Oboè
Saxòfon Trompa Trompeta Trombó Guitarra
Piano Contrabaix Viola Violoncel Violí

 

La prova consistirà a realitzar una o dues sessions amb una sèrie d’exercicis representatius de les diferents matèries de dansa que es cursen al centre i una revisió mèdica.

Per superar la prova cal una qualificació mínima de 5 punts sobre 10.

Els requisits per ser admès al centre són: superar la prova i que s’ofereixin places vacants al curs que s’opta.

Orientacions per a les Proves d’Accés

Per poder realitzar la Prova d'Accés cal emplenar el full d'inscripció a la prova. Un cop emplenat heu de fer-lo arribar al centre mitjançant correu electrònic o entregar-lo de manera presencial.

NOTA IMPORTANT:  Aquest full és necessari per fer la Preinscripció al centre. Junt amb el  full d'inscripció caldrà presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l'alumne/a o de la família sol·licitant. Els documents necessaris per acreditar la identitat dels alumnes o famílies són:  

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, cal portar la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, mare, tutor o tutora. Si la persona sol·licitant és estrangera, cal portar la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, es necessita el document d'identitat del país d'origen.

La Preinscripció a Secundària  és del 17 al 24 de març de 2021.

 


Com puc fer arribar el document al centre

Un cop tingueu el full d'inscripció emplenat, podeu fer-lo arribar a Secretaria mitjançant correu electrònic o de manera presencial.

  • Correu Electrònic: cal que baixeu el document i l'empleneu amb les dades, fotografia del vostre fill/a i el signeu. Heu de digitalitzar-lo i enviar-ho a:

preinscripcio@ieaoriolmartorell.cat 

  • Presencialment:  podreu entregar el document al mateix centre (Edifici de Secundària)  en les següents franges horàries:
MATÍ: 08:45 h -09:30 h
TARDA: 15:30 h -16:30 h

L’objectiu de la prova d’accés és comprovar el grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’aspirant per accedir als ensenyaments del 1r curs de grau professional de dansa en les especialitats de dansa clàssica o dansa contemporània.

 

L’objectiu de la prova d’accés és comprovar el grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’aspirant per accedir als ensenyaments del 2n curs de grau professional de dansa en
l'especialitat de Dansa Clàssica i Dansa Contemporània.

DANSA CLÀSSICA

DANSA CONTEMPORÀNIA

 

L’objectiu de la prova d’accés és comprovar el grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’aspirant per accedir als ensenyaments del 3r curs de grau professional de dansa en
l'especialitat de Dansa Clàssica i Dansa Contemporània.

DANSA CLÀSSICA

DANSA CONTEMPORÀNIA

L’objectiu de la prova d’accés és comprovar el grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’aspirant per accedir als ensenyaments del 3r curs de grau professional de dansa en
l'especialitat de Dansa Clàssica i Dansa Contemporània.

DANSA CLÀSSICA

DANSA CONTEMPORÀNIA