Projecte Lingüístic de Centre

Què és el PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE?

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE és un document que tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar com a part del seu projecte educatiu.
D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el projecte lingüístic ha d’emmarcar el tractament de les llengües al centre i ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües, entre els quals hi ha d’haver:

  1. El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
  2. El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà.
  3. Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.
  4. Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.
  5. La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes.

La competència comunicativa i lingüística incideix en el currículum de manera múltiple i diversa ja que és, simultàniament, específica de les llengües que s’aprenen i transversal a tots els aprenentatges, de manera que determina el procés de desenvolupament de la resta de competències: saber pensar, saber aprendre, saber fer, saber conviure i saber ser. És a dir, la competència comunicativa és subjacent a tot el desenvolupament personal i curricular, i a l’adquisició de totes les competències que han d’assolir els alumnes. El Projecte Educatiu del Centre hi dedica, mitjançant el
Projecte Lingüístic, una atenció especial.

Projecte Lingüístic de Centre