Projecte de Direcció

Art.23.- Projecte de direcció

El projecte de direcció ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del PEC per al període de mandat de la direcció, n’ha de concretar
l’estructura organitzativa i ha d’incloure uns indicadors, derivats dels que estableixi el PEC, que han de servir per avaluar l’exercici de la direcció.

https://agora.xtec.cat/ie-pidelburgar/wp-content/uploads/usu1391/2021/06/PROJECTE-DE-DIRECCIÓ-2021-25.pdf

Marc Normatiu
  • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació
  • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de cent
    res educatius
  • Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent
  • Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’ educació primària
  • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació de l’educació secundària obligatòria.Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.