Documents Estratègics de Centre

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació i el seu desplegament normatiu (el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, i el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents) situen la
presa de decisions en el centre educatiu, com a element nuclear del sistema educatiu.

 

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda. Aquests documents són els següents:

El projecte educatiu del centre (PEC)
Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)
El projecte lingüístic (PL)
El projecte de direcció (PdD)
La programació general anual (PGA)
La memòria anual (MA)

Els centres públics han de publicar aquests documents de gestió, de manera accessible, a través del web del centre i de la resta de sistemes d’informació interns.