L’aprenentatge de les llengües

L’aprenentatge de l’anglès és fonamental des de les primeres edats. El treball oral de comprensió i expressió que iniciem a P3, s’amplia progressivament en altres cursos amb activitats dirigides a l’ús de l’anglès com a llengua vehicular (AICLE). Incorporem l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE) en diferents matèries als tres cicles: Physical Education, Arts & Crafts, Natural and Social Science i Culture and Values. Aquests espais integren els continguts curriculars propis de la matèria amb l’aprenentatge de l’idioma anglès. L’ AICLE facilita a l’alumne l’aprenentatge d’una altra llengua en un context natural on el desenvolupament de la capacitat comunicativa es produeix espontàniament.

Dins del nostre Projecte Multilingüe oferim la possibilitat d’acreditar els coneixements d’anglès i francès adquirits pels nostres alumnes.