Preguntes més freqüents

1. Què és la Formació Professional (FP)?

El sistema educatiu s’organitza en diferents etapes. L’ensenyament obligatori va dels 6 als 16 anys. Després els estudiants poden escollir principalment entre dues vies d’ensenyament no obligatori. Una d’aquestes vies seria el batxillerat amb una formació més acadèmica. I una altra via és l’FP amb una formació més professional. La Formació Professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

2. Què són les famílies professionals i els cicles formatius?

L’FP ofereix més de 140 especialitats formatives, també anomenades cicles formatius, agrupades en 26 famílies professionals que inclouen la gran majoria de les professions reconegudes en el nostre teixit empresarial.
Les famílies professionals s’ordenen per cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.
Les diferents famílies professionals i cicles formatius es troben al web què estudiar a Catalunya.

3. Com està regulada la FP dual a Catalunya?

En aquest link teniu la informació.

4. És ara un bon moment per promoure la formació dual a Catalunya?

Sí. Ara és el moment!! Les empreses valoren cada vegada més la formació dels seus treballadors, com un actiu a tenir en compte, i els centres educatius valoren el col·laborar conjuntament amb el teixit empresarial per a la millora de l’FP i de la inserció laboral de l’alumnat.

5. El teixit empresarial català permet l’expansió de la formació dual?

Sí. S’estan fent col·laboracions satisfactòries amb tots tipus d’empreses: grans, mitjanes, petites, autònoms…

6. Pot aplicar-se l’FP dual tant al grau mitjà com al grau superior?

Sí.

7. Pot aplicar-se a qualsevol família i especialitat professional?

Sí, tot i que hi ha famílies professionals o especialitats que compten amb un major interès per part del sector empresarial per col·laborar amb l’FP Dual.

8. Hi ha especialitats més aptes que altres per a l’FP dual?

Totes les especialitats són aptes. En un moment concret, pot haver especialitats en les quals el teixit empresarial sigui més propens a col·laborar amb la FP dual, tenint en compte les seves necessitats de personal format a mida, escassetat de personal preparat, recanvi generacional, etc.

9. Vull participar en l’FP dual, què he de fer?

En aquest link trobaràs tota la informació.

10. Com es formalitza el compromís de l’empresa?

Mitjançant el conveni de col·laboració i l’acord formatiu individual.

11. Quins són els elements que han de constar en el conveni?

  • Identificació de les parts.
  • Règim d’alternança.
  • Identificació dels cicles formatius implicats en el conveni.
  • Compromisos del Departament d’Ensenyament.
  • Compromisos de l’empresa.
  • Actuacions del centre educatiu.
  • Organització anual de l’alternança i pla d’activitats.
  • Comissió de seguiment del conveni.

12. Qui ha de signar el conveni?

Els representants legals de les empreses col·laboradores i de la titularitat del centre educatiu.

13. Beca o contracte?

Es pot emprar la forma de beca o el contracte en el cas de la formació professional en alternança dual, mentre que en alternança simple només es pot desenvolupar sota la forma de contracte.

14. Ha de subjectar-se a una determinada modalitat el contracte laboral?

No, si bé es recomana el contracte per a la formació i l’aprenentatge. També poden ser recomanables altres tipus de contractes.

15. Què és la beca de formació?

Una compensació econòmica que rep l’alumnat fixada segons l’apartat 18.4 de la resolució EDU/2085/2020 del 20 d’agost.

16. La beca comporta una relació laboral?

No. Només tenim una relació laboral quan l’estada a l’empresa es faci sota una modalitat de contracte.

17. En cas de beca, quin és l’import mínim de l’aportació empresarial d’ajut a l’estudi?

Actualment, a Catalunya, és el valor de l’IPREM (Indicador de Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

A partir de l’1 de setembre del 2021 el valor de referència serà l’SMI del 2020 (Salari Mínim Interprofessional):
a) En els cicles formatius de grau mitjà, el 50% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020.
b) En els cicles formatius de grau superior, el 60% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020 durant la primera meitat de l’estada a l’empresa, i el 70% al llarg de la segona meitat.
c) Si la jornada és menor que la jornada ordinària de l’activitat, l’import de la beca serà la part proporcional que correspongui.

18. S’utilitza com a referència l’IPREM/SMI de 12 pagues o el de 14 pagues?

S’agafa el valor de l’indicador anual i es divideix entre la jornada anual del sector per obtenir el valor de la compensació econòmica.

19. Quantes hores setmanals pot representar la formació en el centre més l’activitat en l’empresa?

Com a criteri general, es recomana no sobrepassar les 40 h/setmanals.

20. Es pot fer FP Dual amb empreses estrangeres?

Sí.

21. Es pot tenir una FP Dual (mateix conveni) amb empreses de Catalunya i amb empreses estrangeres?

Si totes les parts hi estan d’acord, sí.

22. Accidents, assistència i baixes

En cas d’accident laboral o in itinere o in mission, durant el període d’estada formativa de l’alumnat en regim de beca i/o contacte: l’alumnat ha de ser atès per la mútua o entitat gestora de la seguretat social concertada per l’empresa, com qualsevol altre treballador.

En cas de malaltia comuna o accident fora del treball: seguretat social. (hi ha una carència. L’alumne ha d’haver cotitzat 180 dies, si no, no té el dret de rebre la compensació econòmica mentre estigui de baixa).

23. L’alumnat pot fer FP dual en una empresa familiar?

Beca: L’alumnat pot ser becat per un familiar sempre que aquest sigui empresari (autònom) i faci les corresponents gestions davant la Seguretat Social. Però caldrà analitzar si acompleix requisits per tenir accés a les bonificacions a la Seguretat Social, en funció del sector, nombre de treballadors de l’autònom, edat de l’alumne, etc.

Contracte de formació i aprenentatge: Si l’empresari és autònom pot contractar familiars amb bonificació del 100% de les quotes de la Seguretat Social. sempre que no convisquin amb ell, ni estiguin al seu càrrec amb la mateixa bonificació (Guia laboral).

FAQ's General en pdf