Pla d’actuació COVID-19

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES DEL PLA D’ACTUACIÓ EN EL MARC DE LA PANDÈMIA ( veure el document íntegra “PLA D’ACTUACIÓ EN EL MARC DE LA PANDÈMIA” )

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives. En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant les mesures sanitàries de protecció.

Els principis que regeixen aquest pla són els següents:

  • Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
  • L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
  • L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
  • A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

Valors en què es basa el nostre Pla d’Actuació

Seguretat

L’organització del claustre al centre vetllarà per fer de l’escola un espai segur per l’alumnat, les famílies i els docents.

Salut

La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.

Equitat

Aquest pla vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius, ja que només la presencialitat a l’escola és la garantia d’assegurar l’educació i l’equitat del nostre alumnat.

Vigència

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.

Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.

Grups de convivència estables

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i els seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.

 En aquest grups necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre d’integrants del grup.

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

Rentat de mans

Els infants hauran de rentar-se les mans:

  • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 
  • Abans i després dels àpats, 
  • Abans i després d’anar al WC
  • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

Es garanteix el rentat i la desinfecció de mans gràcies a l’accés que tindrà l’alumnat i el personal de l’escola als dispensadors de sabó i de gel hidroalcohòlic distribuïts el sabó als lavabos i el gel hidroalcohòlic pels diversos espais del centre.

Ús de mascareta

Tipus de mascareta: Higiènica amb compliment de la norma UNE. Cada alumne haurà de portar una bosseta de plàstic o roba dins la motxilla per a guardar la seva mascareta.

Segon cicle d’infantil, l’ús de la mascareta no és obligatòria.

Obligàtoria a tota la primària.

El personal del centre durà en tot moment la mascareta.

Accedir al centre educatiu

Poden accedir al centre educatiu les persones que:

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Control de símptomes

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.

▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Horari

L’horari d’Educació Infantil és de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30h.

L’horari d’Educació Primària és de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00h.

Degut a la situació en el marc de la pandèmia l’acollida de germans infantil-primària queda suspesa.

Entrades i sortides de l’alumnat

  • Els/les alumnes d’Educació Infantil accediran a l’escola per la porta d’EDUCACIÓ INFANTIL situada a Avinguda Aragó.

Horari entrada:

Matins: cada grup per la seva zona 08:55 a 9:10 hores els tres grups, i cada grup es reuneix a la seva zona.

Mig dia:  a les 14:55 i 15:10 hores

Horari sortida:

Migdia: 12:25 i 12:35  hores. Cada grup s’espera a la seva zona.

Tarda: 16:25 i 16:30 hores.

  • L’alumnat d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA accedirà al centre per les següents portes.

Cicle inicial: La porta d’entrada i sortida a l’escola és la situada a l’Avinguda Aragó.

ENTRADES

Matins: cada grup per la seva zona 08:55 a 9:05 hores els tres grups, i cada grup es reuneix a la seva zona.

Mig dia:  a les 14:55 i 15:10 hores.

SORTIDES

Migdia: 12:45 i 13:00 hores. Cada grup s’espera a la seva zona.

Tarda: 16:45 i 17:00 hores.

 

Cicle Mitjà: : La porta d’entrada i sortida a l’escola és la situada al carrer Salvador Seguí.

ENTRADES

Matins: cada grup per la seva zona 08:55 a 9:05 hores els tres grups, i cada grup es reuneix a la seva zona.

Migdia:  a les 14:55 i 15:10 hores.

SORTIDES

Migdia: 12:45 i 13:00  hores. Cada grup s’espera a la seva zona.

Tarda: 16:45 i 17:00 hores.

 

Cicle Superior: La porta d’entrada i sortida a l’escola és la situada a l’Avinguda Aragó.

ENTRADES

Matins: cada grup per la seva zona 08:50 a 9:05 hores els tres grups, i cada grup es reuneix a la seva zona.

Migdia:  a les 14:50 i 15:05 hores.

SORTIDES

Migdia: 12:55 i 13:00 hores. Cada grup s’espera a la seva zona.

Tarda: 16:55 i 17:00 hores.

 

Esbarjo

Dues franjes horàries: de 10:30 a 11:00 hores i de 11:00 a 11:30 hores

A l’Educació Infantil amb horari de 10:30 a 11:00 hores s’habiliten tres zones ( zona 1, zona 2 i zona 3); la zona 1 i 2 seran uns espais fixos  ocupats per  grups estables (seran ocupats per  grups estables d’ infants de P4 i P5 en dies alternatius), i la zona 3 és una zona fixa per un grup estable de P3.

A l’Educació Primària hi haurà quatre zones d’esbarjo: pista 1, pista 2, pati d’entrada i pati d’infantil.

Els grup de primer i segon amb horari de 11:00 a 11:30 hores alternaran el pati d’infantil i el pati d’entrada a l’escola.

El grup de tercer i  quart amb horari de 10:30 a 11:00 hores alternaran la pista 1 i la pista 2 (pista de sorra).

El grup de cinquè i sisè amb horari de 11:00 a 11:30 hores alternaran la pista 1 i la pista 2 (pista de sorra).