Horaris

Hores lectives:

Es mantenen les mateixes hores lectives de classes del curs passat tot i que l’horari d’entrades i sortides hagi variat.

La franja del migdia es redueix i es fan torns seguint els protocols establerts de distància i seguretat. D’aquesta manera reduïm considerablement les aglomeracions en hores punta.

El temps d’esbarjo:

Els alumnes estaran amb el seu grup de convivència  durant el temps d’esbarjo. Cada nivell d’alumnes té un espai delimitat a la zona dels patis, tant d’Infantil, com de Primària i ESO. Aquests espais es mantindran durant tota la setmana. Es podran establir criteris de rotació d’espais de tal manera que els alumnes puguin gaudir de tot l’espai al llarg de les setmanes. Cada zona tindrà establerts mestres de vigilància per garantir que cada alumne resta a l’espai assignat.