Covid-19

Detecció de símptomes amb la Cvid-19 en alumnes i la seva gestió:

Cal que totes les famílies col·laborin i en el cas que algun membre de la família presenti símptomes relacionats amb la Covid-19, no assistir a l’escola per evitar la propagació del virus.

Recordeu que només han d’accedir al centre educatiu les persones:

• amb absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós;

• no convivents o amb contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors

En el supòsit que un alumne/a presenti simptomatologia compatible amb la Covid-19 serà traslladat immediatament a un espai reservat, separat de la resta dels companys de l’escola i se li posarà una mascareta FPP2. En tot moment estarà acompanyat per un responsable de l’escola.

Contactarem amb la seva família per tal que vingui a buscar el seu fill/a amb la màxima diligència. La família haurà de portar el seu fill/a al CAP de referència per tal que analitzin el cas i prenguin les decisions oportunes. La família està obligada a comunicar aquestes decisions mèdiques a l’escola.

En funció d’aquestes, l’escola durà a terme les diligències i comunicacions oportunes segons el cas a partir dels protocols establerts per Sanitat i Educació.

A hores d’ara els protocols informen que davant d’un possible cas, aquest es gestiona segons el que s’ha exposat als paràgrafs anteriors i la resta del grup classe continua la seva activitat. Només en el cas d’un positiu per PCR suposa l’aïllament domiciliari del grup el qual serà informat oportunament en el cas d’esdevenir-se.

Un alumne que marxa de l’escola amb símptomes compatibles amb covid-19 pot tornar a l’escola quan hi ha un resultat negatiu de la PCR que se li hagi practicat. Resultat que s’ha de comunicar a l’escola o bé un document mèdic que acrediti que té alguna altra patologia i 72 h posteriors a la remissió dels símptomes.

Aquesta comunicació s’ha de fer arribar per correu electrònic a: urgell@escolaurgell.com

 

Control de temperatura:

Les famílies es comprometen a través de la declaració responsable a controlar la simptomatologia dels seus fills i filles cada dia. També la temperatura. En cas de temperatura superior a 37,5º o altres símptomes compatibles amb la Covid-19 els alumnes no poden venir a l’escola.

L’escola disposarà de diversos termòmetres per fer controls de temperatura als alumnes en funció del seu estat de salut.

 

Neteja i desinfecció:

Els treballadors de l’empresa que presta el servei de neteja al Col·legi Urgell han rebut la formació oportuna en els aspectes de neteja i desinfecció relacionats amb la Covid-19. S’han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic per tota l’escola així com panells informatius.

La neteja i desinfecció també passa a ser un contingut transversal pels alumnes. Així, a partir de primària, abans que els alumnes abandonin un espai que pot haver d’utilitzar un altre grup, col·laboraran en la neteja i desinfecció de taules, cadires, material, poms, passamans… que hagin pogut utilitzar. Això es farà sota l’atenta supervisió dels mestres responsables del grup.

 

Ventilació i renovació de l’aire:

Mentre la temperatura ho permeti les classes es faran amb les portes i finestres obertes per tal d’afavorir la circulació de l’aire. En els moments que faci més fred es ventilaran les aules abans i després de cada sessió de classe durant 10 minuts.

 

Decisions pedagògiques davant un nou confinament:

En el cas que es produeixi un nou confinament ja sigui parcial o total s’ha establert un pla de treball basat en la combinació de la sincronia i l’asincronia, és a dir, moments de treball en directe amb el professorat a través de videoconferència i moments de treball personal.

  • Les sessions de videoconferència seran diàries i d’assistència obligatòria pels alumnes de Primària i ESO.
  • S’avançarà matèria en tots els casos.
  • La càrrega lectiva de videoconferències es farà en funció del nombre d’hores de classe setmanals de cadascuna de les matèries, l’edat dels alumnes i el seu grau d’autonomia.
  • Es seguiran les indicacions que el Departament consideri en aquell moment.
  • L’eina per connectar-se a les videoconferències serà la plataforma Zoom.

Aquest seguiment anirà a càrrec dels tutors i tutores.

 

La meva Salut:

Recomanem a totes les famílies que gestionin l’accés al portal de  Sanitat “la meva salut”. D’aquesta manera poden rebre els resultats de les proves PCR amb anterioritat a ser comunicades per altres canals, entre d’altres gestions.