Preinscripció escolar per al curs 2019-20

Consulta les dates i altres informacions de la preinscripció aquí.

Informació extreta de la pàgina web de l’Ajuntament. Recordeu que des d’allà també podreu fer el tràmit en línia

Com es fa?

Presencialment:

 • Al centre escollit com a primera opció
 • A l’Oficina Municipal d’Escolarització (ubicada al carrer Bruguerol, 12)

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Quina documentació cal presentar?

Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos):

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne, si en disposa

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per als criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

Renda anual de la unitat familiar:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Proximitat del domicili de l’alumne o alumna (o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant):

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant
 • Quan es consideri el domicili del lloc de treball, cal presentar una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agencia Tributària i s’ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037)

Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (en ambdós casos). El centre comprova directament aquestes circumstàncies, però cal tenir en compte el següent:

 • S’entén que el pare o la mare, el tutor o la tutora legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o interina o substitut o substituta o amb un contracte laboral o administratiu.
 • Si d’acord amb el previst a l’article 10.1 del Decret 75/2007, s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat d’aquest centre.

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o els germans:

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Família nombrosa o família monoparental:

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Quan es fa?

La presentació de sol·licituds per a la preinscripció, es fa del 29 de març al 9 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

Preinscripció curs 2019-2020

 • Oferta inicial de places escolars: 27 de març de 2019
 • Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
 • Presentació de documentació: fins al 10 d’abril de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019
 • Presentació de reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2019

Matrícula curs 2019-2020

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 20 al 26 de juny de 2019
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019

La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica l’1 d’octubre de 2019.

Observacions

Quins són els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnes?

Criteri específic

 • Té preferència l’alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments que hi són adscrits. En aquest cas, no s’ha de presentar documentació

Criteris generals

 • Si en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, l’alumne o l’alumna té germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballin: 40 punts
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o, en el seu cas, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família) o de l’alumne si és major d’edat:
  • Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts
  • Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts
 • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts
 • Quan l’alumne o l’alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Criteris complementaris

 • Si l’alumne o l’alumna forma part d’una família nombrosa o una família monoparental: 15 punts

Si, després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats, subsisteix la situació d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>