Pi Verd

Una proposta per aprendre a estimar i conservar la natura.
Una proposta per la sostenibilitat.
La importància de l’entorn natural i social en la nostra vida.
Creació i organització de l’Hort i/o galliner i una política de reciclatge.

Justificació del Projecte:
En el nostre PCC contemplen com a voluntat indiscutible que el centre sigui en tots els aspectes innovador en l’educació i l’ensenyament, obert a la natura, aprofitant els avantatges tecnològics d’avui, i obert també a que qualsevol membre de la comunitat educativa hi pugui entrar a impartir els seus coneixements amb harmonia i coordinació amb el professorat.

En un entorn força privilegiat, la nova escola creixerà al costat d’un bosc d’alzines i prop també de pinars i mar. Un ecosistema ric. El barri on ha nascut es coneix com a Pi Verd i d’aquí el nom de la nostra escola i el nom del projecte.

Una de les primeres actuacions ha estat plantar un pi, per poder observar com creixia i es desenvolupava, paral•lelament als primers alumnes del centre.
Es objectiu arribar a ésser una Escola Verda amb tot el que implica i comporta, perquè és un projecte d’ara però també de demà i sempre. Un projecte que vol potenciar l’ambientalització del centre, el desenvolupament d’accions de gestió responsable dels recursos i dels residus i la implicació de la comunitat educativa en el desenvolupament sostenible.

Objectius del Projecte:
1. Fomentar entre els alumnes l’acceptació dels temes ambientals
2. Promoure que els alumnes treballin en contacte amb el medi i la realitat natural i social del seu entorn
3. Programar campanyes d’informació i/o formació sobre bones pràctiques ambientals a l’escola i a les llars de la comunitat educativa
4. Planificar visites i sortides per observar i/o investigar ambients locals més llunyans
5. Promoure que els alumnes tinguin capacitat de discussió i crítica, animant la diversitat de opinions
6. Desenvolupar la confiança en la capacitat individual per canviar les coses
7. Facilitar i aconseguir recursos variats de diferents entitats, tan personals i/o materials
8. Subministrar informació variada i abundant
9. Realitzar estalvi de paper en el centre: dues cares
10. Recollida de paper per reciclar: participació de tota la comunitat educativa
11. Col·locar papereres de recollida selectiva de paper
12.  Promoure la utilització de la llum natural
13. Procurar utilitzar bombetes, làmpades i fluorescents de baix consum
14. Escollir qui es responsabilitzi del control i vigilància del consum energètic del centre.

L’hort i el galliner. El jardí i el pati:

 1. Promoure i desenvolupar l’existència de l’hort i el galliner en el centre escolar
  2. Incentivar la participació dels alumnes en el manteniment de l’hort escolar i del galliner
  3. Reutilitzar un tipus de conreu i d’alimentació ecològics.
  4. Produir i utilitzar el compost orgànic per adobar les plantes de l’hort.
  5. Plantar arbres frondosos i fruiters
  6. Reutilitzar un manteniment ecològic: insecticides, adobs dels espais amb jardí, neteja…
  7. Procurar que existeixi majoritàriament vegetació autòctona: alzines, pins, lledoners, ginesta, aromàtiques i altres, que requeriran poc consum d’aigua i un mínim manteniment. Tenir-ho en compte en l’escola nova.
  8. A l’hort fruiters com la pomera, el presseguer, el cirerer, el taronger, el raïm, el gerd, l’ametller, l’olivera… Introduir poc a poc diferents fruiters amb diferents característiques.
  9. Tenir cura dels espais amb jardí, de l’hort i del galliner, com a responsabilitat dels alumnes, mantenint-ho com a element transversal.
  10. Reconèixer les herbes dolentes, les parasitàries o les productives o beneficioses en algun sentit o aprofitament
  11. Instal•lar sistemes de control i/o regulació a les sortides d’aigua: fonts, recs
  12. Fer un manteniment òptim dels sistemes d’irrigació
  13. Instal·lar sistemes de protecció del vent (tramuntana).
  14. Usar preferentment controls biològics com a defensa
  15. Cercar en l’observació les respostes a les plagues, malalties i altres.
  16. Fer de la collita una activitat instructiva i lúdica
  17. Conèixer les diferents eines, estris i màquines que s’utilitzen en el conreu i preparació del terreny, així com en el manteniment i neteja d’un galliner.
  18. El sol: orgànic i no orgànic
  19. Com treballem el sòl. Activitats: llaurar, escardar, cavar, adobar  etc.
  20. Altres tasques a l’hort: podar, sulfatar, netejar, regar, adobar…
  21. Marcar una zona de bassa en el pati escolar, per fer possible un petit ecosistema aquàtic.
  22. Crear el petit galliner amb diferents aus.
  23. Reutilitzar els excrements animals per un complet compostatge.
  24. Alimentar l’aviram amb productes de l’hort.

Promoure les següents funcions a l’hort escolar i al jardí :
1. Contactar amb els agricultors de la zona per recollir consells i ajuts
2. Preparar fitxes per el seguiment dels cultius
3. Seleccionar i preparar llavors adaptades a les condicions locals
4. Conèixer mètodes tradicionals de plantar i tenir cura de les plantes
5. Preparar esqueixos de flors
6. Completar les fitxes de cultius i realitzar observacions periòdiques
7. Preparar calendaris de sembra, adob i rec
8. Què és podar?
9. Diversificar cultius a les parcel•les
10. Preparar aigües amb plantes silvestres adequades: ortigues, cua de cavall… per polvoritzar-les sobre els cultius.
11. Preparar aigües medicinals amb herbes com la camamilla, la farigola.
12. Dessecar herbes com l’orenga, i altres per cuinar
13. Preparar conserves de tomàquets i melmelades
14. Preparar colònies a partir de l’alcohol i plantes silvestres com el romaní
15. Preparar sacs aromàtics pels armaris amb la lavanda
16. Construir cartells explicatius
17. Dissenyar campanyes per potenciar el consum de les hortalisses
18. Preparar debats o conferències sobre el consum de verdures, i fruites en una nutrició equilibrada
19. Preparar xerrades sobre els bens que ens aporten les llegums en la Dieta Mediterrània
20. Preparar un reportatge gràfic o audiovisual sobre les diferents fases d’activitat a l’hort
21. Vetllar perquè les fonts o mànegues no tinguin pèrdues.

Promoure les següents funcions al galliner escolar i al pati:
1. Alimentar i tenir cura dels animals
2. Netejar les dependències de la petita granja
3. Recollir i apartar el que ha de ser possible adob.
4. Vetllar pel benestar dels animals de la granja
5. Propiciar la cria de noves aus.
6. Netejar l’aigua de la bassa
7. Procurar el manteniment correcte de la bassa.
8. Promoure un petit mercat setmanal amb els ous que es produeixin.
9. Endagar un projecte d’alimentació.
10. Realitzar tallers de cuina a partir dels productes de l’hort i el galliner.

Context curricular:
El projecte es planteja en el marc d’una comunitat educativa completa: centre escolar, professorat, alumnat, familiars, veïnatge i barri, municipi i les seves institucions, associacions que hi puguin incidir, Consell  Comarcal etc.

L’alumnat, cal recordar, és d’Educació Infantil, i fins el curs 2009-2010 no entrarem en Primària, però volem fer constar que això no resulta cap impediment per tirar endavant el projecte, sinó tot el contrari. Ho considerem molt oportú i constructiu. Volem que els nostres alumnes, i la mateixa escola acabada de néixer, ho facin dins un entorn de respecte, de sensibilització mediambiental.

Per al PCC del centre, el medi ambient, la natura i la societat són els eixos vertebradors i transversals de tota l’educació i ensenyament que es donarà.

 1. Mostrem sensibilitat especial per estudiar els medis naturals més propers a la comunitat en la qual està integrat el nostre centre.
  2. Donem importància a la transmissió oral de coneixements ai a l’ús racional de les noves tecnologies. Escoltem als nostres veïns, als familiars dels nostres alumnes, als agricultors i pagesos de la zona.
  3. Adoptem la finalitat educativa d’educar sobre el medi com un coneixement de l’entorn físic, biològic i social, que s’ha de desenvolupar a tots nivells i particularment en les àrees de ciències experimentals.
  4. Pretenem i volem educar per mitjà del medi en el sentit d’utilitzar l’entorn com a recurs metodològic i educatiu, a tots els nivells i àrees curriculars
  5. És prioritat per a nosaltres educar a favor del medi amb la formació de valors, actituds i comportaments respectuosos amb l’entorn i les persones, desenvolupant-ho a tots els nivells i àrees curriculars.
  6. Impulsarem la coordinació amb altres Centres, Institucions i Associacions de l’entorn per crear un inventari de recursos culturals i naturals.
  7. Promourem l’adquisició d’equipaments i estris que facin referència al medi: compostadors, estació meteorològica, rec gota a gota, petit hivernacle per a la germinació del nostre propi planter…
  8. Farem accessibles a professors les activitats de formació i aprenentatge en activitats ambiental programades
  9. Procurarem “intervenir” tant com sigui possible en el disseny i tria d’arbrat i jardineria, com de fonts d’energia i altres materials, en el projecte del Nou Centre encara per edificar.
  10. Cercarem i proposarem solucions imaginatives o més adequades pel Centre en cas de ser necessari.