Cruspicontes

Una proposta per aprendre a estimar la lectura.

Una proposta per l’aprenentatge de la lectura i la escriptura. La importància del text en la comunicació.

El principal objectiu serà el d’aconseguir recollir fons per dotar la nostra Biblioteca.

Això ho farem a partir de diferents fronts: Per una banda, amb les dotacions pressupostàries de les que disposem, hem previst mantenir i augmentar el capítol que concerneix a la compra bibliogràfica. Aquí comptem també amb algun ajut o subvenció de l’AMPA per aquest capítol i una petita dotació de llibres per Sant Jordi de l´Ajuntament.

També demanarem a la Biblioteca Municipal la cessió de materials en concepte de préstec, tal com fa en les Bibliobarris del municipi.

Per altra banda intentarem implicar a les famílies en el projecte mitjançant la seva participació en diferents propostes:

– Cedir al centre contes o revistes adequades a l’edat.

– Participar en les propostes de l’escola com el projecte Per Nadal, un conte com cal!”. Consistirà en que cada família compri per Nadal un conte que proposarà l’equip de mestres i que serà per dotar la biblioteca de cada aula.

Un altre dels objectius, a aconseguir durant aquests cursos del serà la consolidació de l’ús de la biblioteca d’aula que ja vam iniciar el primer any i que ens servirà com a pas previ per fer un bon ús de la Biblioteca del centre.

També pensem engegar, en quan ens sigui possible, la lectura en horari de pati amb el que anomenem Bibliopati.

La nostra biblioteca d’aula:

– disposa d’un espai propi dins l’aula,

– un espai dins l’horari lectiu,

– un espai dins l’horari no lectiu,

– pretenem engegar el curs vinent un servei de préstec.

També la Biblioteca Oberta, cada dia de la setmana, on desenvoluparem diferents activitats encaminades a l’estima per la lectura, però també a la cohesió social.

I la Bibliopati per les estones d´oci.

Dinamització de la lectura:

El que tenim clar és que el nostre projecte és un projecte de futur.

Nosaltres, contem ara per ara amb la Biblioteca d’aula i és a partir d’aquí que volem engegar aquest projecte.

Pensem que amb aquest racó l’infant aprendrà a respectar, valorar i estimar els llibres, com a mitjà d’informació, de relació i de comunicació. També creiem que de ben petits, els infants han de tenir al seu abast tota mena de llibres i aprendre a utilitzar-los i a estimar-los .

El llibre és un suport privilegiat per les adquisicions instrumentals bàsiques: llenguatge, estructuració del temps, accés a la simbolització i abstracció, curiositat intel·lectual.

A l’arribar a parvulari, no tots els infants tenen la mateixa relació amb els llibres, ja que depèn bàsicament de les seves experiències en el medi familiar.

En la situació que ens trobem a l’aula, pensem que és important fomentar l’ús del racó de la Biblioteca a l’aula. Creiem que és important que de ben petits, els infants tinguin els llibres a l’abast, perquè els llibres li seran una eina habitual.

En la tria de les lectures es tindrà en compte en tot moment la presentació del text, la disposició gràfica de les paraules, les il·lustracions, i el seu context, ja que cerquem en cadascuna d’elles una finalitat determinada.

Per tan dins el que seria el projecte ”Els cruspicontes del Pi Verd” ens caldrà una classificació dels contes i lectures segons el text, i les diferents tipologies, en un gran ventall que ens permeti la seva utilització en la vida quotidiana del centre, una aplicació en cadascuna de les situacions i activitats que es desenvolupin, un estri indispensable en l’educació i l’ensenyament.

El conte i el llibre es converteixen així en útils de divertiment i oci, però també en útils de treball, servei i aprenentatge.

Objectius:

1.-Potenciar o despertar el “devorallibres” que els nens porten dins.

2.-Formar persones crítiques i creatives amb històries convincents, alegres, realistes.

3.-Formar persones imaginatives capaces de pensar a través d’històries fantàstiques. Viatgers al món de la fantasia.

4.-Seduir amb paraules màgiques, abocant-los a estimar els mons de les lletres i les paraules.

5.-Educar en l’estimació a tot allò que els envolta a través d’històries inoblidables que els/les transportaran a mons  estranys, llunyans o desconeguts però també als més propers igualment desconeguts o familiars.

6.-Comprendre el que els envolta, als demés i a nosaltres mateixos.

7.- Jugar amb idees estrafolàries i estranyes.

8.- Fer que els nens i nenes somiïn, s’emocionin, i visquin situacions on no són els protagonistes directes, en definitiva que els infants llegeixin.

9.- Tractar a través del conte, temes i aspectes fonamentals del currículum.

10.- Treballar a través del conte, els valors i altres temes transversals.

11.- Treballar el coneixement i respecte dels Drets dels Infants.

12.- Potenciar i desenvolupar els gustos i preferències dels nens i nenes, tenint en compte l’etapa de maduració corresponent.

13.- Fomentar i contribuir a l’educació estètica amb les il·lustracions dels contes.

14.- Conscienciar als petits alumnes del què és una Biblioteca a partir de la Biblioteca d’aula.

15.- Implicar en la creació i funcionament de la Biblioteca a les famílies i altres organismes municipals.

16.- Procurar que la lectura d’un còmic, d’una revista i de tants formats de lectura, no llibres, esdevinguin una diversió més, una alternativa al joc, en l’horari de pati.