Ambients

La finalitat de l’Educació Infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

Jugar és una necessitat que té l’infant per conèixer l’espai on viu, aprèn una cosa quan ho necessita per a la seva maduració personal, per tant, caldrà proporcionar-los l’ambient adequat perquè, per ells mateixos, tot jugant, facin aprenentatges significatius que corresponguin a la seva maduresa intel•lectual. Si disposen del material necessari  aprenen  els continguts del currículum d’una manera natural i autodidacta a través del joc. Estan motivats i s’eliminen molts problemes de comportament. Així podem dir que promoure el joc com a activitat natural de l’infant d’aquesta etapa,  li permetrà integrar espontàniament l’acció amb les emocions i el pensament, afavorint el seu desenvolupament personal i social.

Les bases pedagògiques del nostre projecte són conseqüents amb el respecte i  l’autonomia que necessiten nens i nenes  per satisfer les seves necessitats autèntiques i prendre decisions sense la directivitat dels adults.

Els ambients d’aprenentatge ens han de permetre valorar les potencialitats de cada nen i nena, i han de ser adequats a les seves capacitats, tot respectant els propis processos de vida, els seus ritmes i els seus temps.

El clima dels ambients afavoreix l’estructuració del pensament, tot respectant la manera de ser i sentir de cada nena i nen, afavorint l’intercanvi d’idees, animant a prendre decisions per ells mateixos i a que construeixin els seus propis valors i regles de conducta, tot coordinant els diferents criteris i punts de vista.

L’organització de treball per ambients potencia uns nens i nenes:

–           Responsables: és l’infant qui marca el ritme del seu aprenentatge.

–           Autònoms: ha de decidir què vol fer, amb qui vol anar,…

–           Crítics: si està acostumat a prendre decisions i a saber el que vol també serà capaç d’expressar el que no vol.

–           Integrats: nens de diferents cultures.

–           Respectuosos amb els altres.

–           Curiosos: els motiva a construir el seu propi aprenentatge

–           Actius: quan treballen de manera lliure es tornen molt actius.

–           Segurs d’ells mateixos, es potencia que tots els infants se sentin satisfets del que fan i així augmenti la seva autoestima.

 

CAPACITATS

Els ambients propicien la construcció de coneixement individual i compartit, de les habilitats i de les capacitats pròpies de l’edat a l’entorn dels eixos següents:

 1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 2. Aprendre a pensar i a comunicar.
 3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 4. Aprendre a conviure i habitar el món.

En els ambients nens i nenes aprenen a construir nous significats de la realitat que els envolta a partir de l’exploració de l’entorn, de l’experimentació, de la interpretació i del raonament. Poden experimentar els diferents usos i funcions dels llenguatges en un ambient favorable i acollidor; observar, escoltar, parlar, expressar, comunicar, interpretar, representar i crear.

 

METODOLOGIA

La metodologia dels ambients es fonamenta en la manera de viure, de funcionar, d’aprendre i d’estar dels nens i de les nenes i vol donar resposta als seus interessos, els quals van mostrant i es van descobrint a través de l’activitat espontània de cada dia.

Els criteris metodològics són els següents:

 • Lliure circulació del pensament.
 • Globalització, funcionalitat i aprenentatge significatiu.
 • Rellevància de l’acció, experimentació i interacció amb l’entorn.
 • Acompanyament de l’adult com mediador i impulsor de processos de construcció.

En els ambients els alumnes tenen la possibilitat de fer front a problemes i conflictes. Quan estan jugant o realitzant activitats sense la fiscalització de l’adult sembla que les dificultats són menys, que fàcil és equivocar-se tot jugant, tant que fins i tot pot no existir l’error, construir el seu propi procés de creixement personal  i posar-se  reptes nous que  augmentin en dificultat les seves actuacions, ensenyar-se  l’un a l’altre; prendre iniciativa i explorar, experimentar i interactuar.

A cada ambient hi ha material pensat i seleccionat per les necessitats i interessos dels infants i per l’objectiu que ens proposem. Al llarg del curs aquest material es va revisant, retirant i/o afegint.

En aquests ambients l’adult no tracta d’imposar les seves idees, sinó que crea un marc en el que és possible ampliar les destreses i els coneixements, tot respectant l’activitat iniciada per ells i elles de manera que ho viuen com a propi però que suposa un repte personal.

 

PAPER DE L’ADULT

El paper de l’adult serà:

–           Acompanyar el nen/a en el procés.

–           Conèixer els esquemes mentals de què disposa.

–           Ajudar el nen/a a avançar en el seu procés d’aprenentatge.

–           Guiar els infants  a conèixer l’ús del material i controlar que els alumnes en tinguin cura.

–           Observar i intervenir quan un alumne ho necessiti.

–           Oferir jocs i propostes d’interès.

–           Animar a la creació d’hipòtesis i a l’assaig-error.

–           Avaluar l’ús i interès que crea el material disponible, per conservar, retirar i/o ampliar.

–           Promoure el joc cooperatiu.

 

Per tant el paper de l’adult és acompanyar  a l’infant en el seu  procés d’aprenentatge tenint en compte els esquemes mentals de l’infant.

El clima dels ambients afavoreix l’estructuració del pensament, tot respectant la manera de ser i sentir de cada nena i nen, afavorint l’intercanvi d’idees, animant a prendre decisions per ells mateixos i a que construeixin els seus propis valors i regles de conducta, tot coordinant els diferents criteris i punts de vista.

 

ASPECTES ORGANITZATIUS

Es realitzaran 8 ambients: plàstica, matemàtic, joc simbòlic, biblitoteca-lletres, construccions, experiments i psicomotricitat a les diferents aules d’infantil, a la sala de psicomotricitat i al pati.

Cada aula tindrà un/a mestre/a responsable de l’ambient que serà l’encarregada de gestionar-lo i de fer propostes noves o permanents. Aquestes propostes són flexibles i es podran mantenir durant uns quinze dies.

Aquest projecte està destinat a tot l’alumnat d’Educació Infantil amb grups heterogenis I totalment flexibles.  Per tal de dur a terme el treball per ambients ens organitzarem de la següent manera:

 • Per iniciar el projecte ens plantegem molts dubtes de caire organitzatiu i és per això que la primera proposta de rotació per ambients és la següent:
  • Durant 7 dies els nens i nenes passaran per tots els ambients sense repetir per tant ocuparem una setmana i 2 dies de la segona setmana. Els tres dies restants, de la segona setmana, els infants podran anar a l’ambient que més els motivi, agradi o desitgin.
  • Per tal d’assegurar-nos que tots els nens/es passin per tots els ambients s’adequarà una graella a cada aula on es recollirà el pas del nen/a. A P3 serà molt visual, a P4 combinarà la part més visual amb més lletres i a P5 combinarà la lletra de pal i lligada.

La franja horària on es durà a terme serà cada dia de de 9.15 a 10.30h.

També cal tenir en compte el nombre de nens/es per ambients i és per això que seguint les ratios establertes pel Departament d’Ensenyament a cada ambient no es podrà superar el nombre de 27. Només a l’ambient de psicomotricitat es limitarà a 20.

D’altra banda al finalitzar cada sessió hi haurà una trobada amb tots els membres que hagin assistit en aquell ambient per poder fer una verbalització. Aquesta expressió oral permetrà als alumnes distanciar-se emocionalment de les experiències viscudes i interioritzar tots aquells aprenentatges adquirits en aquella sessió.

Per acabar aquest apartat de l’organització la resta de la jornada escolar es dedicarà a fer un treball per projectes dels temes que s’han acordat que cal treballar a cada curs (oficis, cos humà, dinosaures, etc.)

 

ELS AMBIENTS

L’objectiu general dels ambients és un desenvolupament global de l’infant a través de l’expressió oral, l’escolta activa, l’experimentació, relació i manipulació.

A continuació trobareu els ambients que es duran a terme amb un objectiu general i el material que serà el que ens permetrà adquirir uns objectius més específics a partir de les propostes que es faran tenint-los a ells com a protagonistes.

JOC SIMBÒLIC

 • Representar a través del joc diferents situacions
 • Cuineta
 • Menjador real: taula, coberts
 • Habitació: amb llit i llençols
 • Sissí amb pinces per estendre la roba
 • Taula de planxar i planxa
 • Tocador: amb maquillatge, roba
 • A la pica de l’aula es rentaran plats (plats, coberts, gots, fregall, sabó,…)
 • Material: draps, escombra, fregona, pala, eines de reparar coses a casa (tornavís, claus, …)
 • Penjar cortines?

 

CONSTRUCCIONS

 • Crear i construir diferents estructures per desenvolupar el pensament global del nen/a.
   • Via del tren
   • Material de construcció petit
   • Pedres
   • Caixes de cartró
   • Fustes
   • Troncs
   • Joc de fustes i de plàstic petites de les aules
   • Sorral i material complementari
   • Ampolles
   • Petxines
   • Càpsules nespresso
   • Tubs de cartró i durs
   • Cotxes
   • Playmobils
   • Animals

 

MATEMÀTIC

 • Iniciar-se en el llenguatge i el pensament matemàtic a través de la manipulació i experimentació.
   • Trencaclosques
   • Piuets
   • Memory
   • Dominos
   • Cartes
   • Oca
   • Material per fer seqüencies
   • Material per treballar la simetria
   • Oueres
   • Pedres de colors
   • Material per fer seriacions (taps plàstic, pedres,…)
   • Jocs de numeració
   • Blocs lògics de fusta
   • Cinta mètrica
   • Caixes

 

EXPERIMENTS

 • Conèixer el món que ens envolta a través de l’experimentació i manipulació
   • Taula de llum
   • Imans
   • Lupes
   • Sorral
   • Balances
   • Material divers: taps de plàstic, sorra, gelatina, pedres, pedres de vidre, taps de suro, globus, palletes, càpsules nespresso, llavors, botons, colorant, oli, cafè, sal, sucre,…
   • Ulleres negres
   • Pots per fer bombolles de sabó
   • Safates: grans, petites i transparents
   • Gots
   • Pintura
   • Paper filtre cafè

 

PLÀSTICA

 • Expressar-se lliurement a través de les diferents tècniques plàstiques
   • Plastilina (eines modelatge)
   • Cavallets o suro per posar i treure paper per pintar
   • Mirall
   • Rotllo paper d’envalar amb un pal de cortina que ho aguanta
   • Estovalles (hule)
   • Fulloles individuals per fer fang
   • Pintura, aquarel·les,pinzells,…

 

BIBLIOTECA I LLETRES

 • Iniciar-se en la lectoescriptura i el gust per la lectura
   • Contes
   • Bústia
   • Etiquetes amb fotos i el nom dels nens/es
   • Jocs de lletres
   • Pissarra vileda
   • Telèfon i una agenda amb noms i números
   • Titelles
   • Teatret
   • Plastilina (per fer lletres)
   • Retoladors, llapis, colors, gomes, maquinetes, cola, tisores, guixos,…
   • Aparell de música amb una bona acústica
   • Revistes, diaris,…
   • Teclat, ordinador i auriculars
   • Abecedari de diferents tipus: de textures, lletra lligada, de pal,…

 

PSICOMOTRICITAT

 • Potenciar el desenvolupament global del nen/a a través del joc, les experiències motrius i la relació amb els altres.
   • Matalassos de diferents formes i mides
   • Teles de roba
   • Maquillatge
   • Construccions de fusta
   • Colors i fulls blancs
   • Taula
   • Barra d’equilibris
   • Banc
   • Bitlles, pilotes, cèrcols,…