Competència digital docent

El Departament d’Ensenyament, amb el document Competència Digital Docent del Professorat a Catalunya publicat el 2018, defineix i identifica les competències digitals que han de tenir els mestres i professors de Catalunya de l’àmbit no universitari, i que en possibilita l’adquisició i acreditació.

S’entén per CDD la capacitat que els docents tenen de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en situacions reals i concretes de la seva praxi professional per tal de:

 1. facilitar l’aprenentatge dels alumnes i l’adquisició de la seva competència digital;
 2. dur a terme processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de l’era digital, i
 3. contribuir al seu desenvolupament professional d’acord amb els processos de canvi que tenen lloc a la societat i als centres educatius.

competència digital docent (CDD) = competència digital instrumental (CDI) + competència digital metodològica (CDM)

 • El marc de referència de la part instrumental de competència digital docent (CDI) són els continguts de les competències d’un dels nivells ACTIC, a determinar en funció dels perfils docents requerits.
 • Components de la competència digital metodològica (CDM)
  • Disseny, planificació i implementació didàctica
  • Organització i gestió d’espais i recursos educatius
  • Comunicació i col·laboració
  • Ètica i civisme digital
  • Desenvolupament professional

A la nostra escola creiem que es fonamental que els membres del nostre equip tinguin una bona competència digital docent, és per això que ens formem contínuament en aquest àmbit per estar sempre al dia de les novetats.