Oferta educativa

ESTIL APRENENTATGE

 

  • Metodologia activa

Sistemes actius, funcionals, que impliquin la participació dels alumnes. El nen o nena disfruta aprenent.

  • Educació integral

Formació estètica, intel·lectual, social, ètica, salut,…

  • Actitud d’ investigació

Aprendre a aprendre: exercir els hàbits d’ estudi, d’ investigació, d’ observació, d’ experimentació,

les tècniques de treball, treball de les competències bàsiques en l aprenentatge.

  • Respectar el desenvolupament individual

Seguiment individual de cada alumne.

Tenir en compte el desenvolupament psicològic en la programació i els nivells.

Admetre la diversitat de ritmes educatius i de capacitats intel·lectuals.

 

  • Llengua d’ aprenentatge

La llengua base d’ aprenentatge és el català.

El castellà s’ introdueix com a segona llengua, però en finalitzar l’ educació primària tindran domini oral i escrit de les dues llengües. L’ anglès s’ ensenya des d’ Educació Infantil.

  • Noves tecnologies

L’ escola sempre està oberta a totes les noves tecnologies, tant pel que respecta al seu coneixement com al d’ assistència a l’ ensenyament.

(aplicació, ajut, etc).

                                                      

  • Activitats i treballs a casa

Progressivament, el professor/a proposarà activitats per fer a casa i així reforçar el treball de classe. Els treballs es donaran tenint en compte el dret del nen al lleure i al joc.

  • Educació per a la salut

S’ entendrà com procés d’ informació, de responsabilitat del nen, per tal que adquireixi els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per la defensa i la promoció de la salut individual i col·lectiva.


L’ escola ha d’ ajudar a adquirir uns coneixements, una hàbits i unes actituds favorables d’ una manera gradual i sistemàtica.