Carta de compromís educatiu

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Compromisos per part del centre:

 1. Facilitar  al nostre alumnat una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament integral de la seva personalitat com a persones i com a ciutadans i ciutadanes i crear a l’escola un clima de convivència que faciliti el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i d’identificació amb el centre.
 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumna o alumne en l’àmbit escolar.
 3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i del nostre alumne/a,en el marc dels principis i valors educatius establerts en les lleis.
 4. Informar a la família sobre el projecte educatiu del centre i sobre les seves normes específiques de funcionament.
 5. Informar al nostre alumnat sobre els criteris que s’aplicaran per a l’avaluació del seu rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, quan calgui, facilitar a la família aclariments respecte als resultats de les avaluacions.
 6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries que convinguin per atendre les necessitats específiques de cada alumne/a i mantenir-ne informada a la família.
 7. Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal del nostre alumne/a.
 8. Comunicar a la família les inassistències al centre que hagi fet el nostre alumne/a, i informar de qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 9. Atendre les peticions d’entrevista i de comunicació que formuli la família dins l’horari del centre, en un termini raonable tenint en compte la disponibilitat dels professionals del centre, tot facilitant en la mesura del possible la conciliació dels horaris laborals de la família i el centre.
 10.  Vetllar pel compliment d’aquest contracte.
 11. El consell Escolar del centre revisarà aquest document quan es consideri oportú.

Compromisos per part de la família:

 1. Respectar el caràcter propi del centre definit en el Projecte Educatiu, estimular que el nostre fill/a se senti part integrant del centre i, per tant, co responsable del seu funcionament, sempre reconeixent l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.
 2. Conèixer les normes de funcionament del centre i instar el nostre fill/a a respectar-les, en especial aquelles que afecten a la convivència escolar i el normal desenvolupament de les classes.
 3. Vetllar per tal que compleixi amb el seu deure bàsic d’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques. Transmetre-li els valors de l’esforç i de la responsabilitat com a mitjans per a l’adquisició del coneixement i del desenvolupament personal.
 4. Ajudar el nostre fill/a a organitzar-se el temps d’estudi a casa. Vetllar perquè realitzi a casa les tasques encomanades pel professorat i perquè tingui a punt el material per a l’activitat escolar.
 5. Adoptar criteris i mesures que puguin  afavorir el rendiment escolar del nostre fill/a.
 6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del Projecte Educatiu en la formació del nostre fill/a.
 7. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al seu procés d’aprenentatge.
 8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 9. Informar al  nostre fill/a sobre el contingut d’aquet compromís.