Projecte de convivència

PLA DE CONVIVÈNCIA

CE 14/2/2013 / 19 de juny de 2017
 • OBJECTIUS DE CENTRE
 • Mantenir un ambient de convivència de qualitat al centre
 • PROBLEMES DE CONVIVÈNCIA
 • Venen donats per: baixa autoestima, impulsivitat, manca d’habilitats socials, carència               d’estratègies de resolució de conflictes, manca de   models adequats al seu entorn.
 • OBJECTIUS DEL PROJECTE
 • Aconseguir un clima de convivència adequat que permeti als nostres alumnes adquirir uns aprenentatges ètics que els ajudin a formar-se com a persones.
 • Aconseguir una escola de tots i per a tots en la qual es fomenti el respecte, la tolerància, el coneixement mutu.
 • Potenciar I sistematitzar l’acció tutorial com a mesura de prevenció de conflictes.
 • Harmonitzar mesures preventives i d’intervenció relacionades amb la convivència mitjançant la posada en marxa de diferents programes: programa d’intel·ligència emocional “aprendre a ésser persones”, “iguals perquè som diferents”, “alumne ajudant”.
 • Posar en marxa diferents estratègies metodològiques que afavoreixin la convivència: aprenentatge cooperatiu.
 • Aconseguir la participació de les famílies, mitjançant la Comissió de Convivència.// Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar.
 • Ajudar cada alumne a relacionar-se amb sí mateix, amb els altres i amb el món (aprendre a ser persona)
 • Potenciar la participació dels diferents serveis I Institucions: Serveis Socials, temps del lleure, educadors de carrer, Càritas, …
 • Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 • ESTRATÈGIES PER A MILLORAR LA CONVIVÈNCIA
 • Incentivar les relacions professorat/alumnes/famílies.
 • Potenciar la formació del professorat en hàbits de convivència I innovació educativa dedicant recursos econòmics, materials i temps.
 • Sistematizació de l’acció tutorial.
 • Programa “Aprendre a ésser persones”.
 • Programa de modificació conductual. (recollit al Pla d’Acció Tutorial-PAT)
 • Projecte de mediació escolar
 • “Alumnat mediador”
 • Projecte “Jo jugo” a l’hora del pati.
 • Comissió de convivència
 • ACCIÓ TUTORIAL Els tutors dedicaran un temps setmanal per treballar el programa “Aprendre a ésser persones”.
 • Formació de l’alumne com a persona per a poder integrar-se a la societat.
 • Compensar les carències del seu entorn
 • APRENDRE A ÉSSER PERSONA
 • S’aplica des d’Infantil fins a Cicle Superior.
 • A Educació Infantil I Cicle Inicial, contes d’emocions i  treball sobre aquests.
 • De 3r a 6è sessions de tutoria.
 • Gestió immediata dels conflictes a l’aula

Continguts:

 • Personalitat: autoestima, trets positius I negatius.
 • Emocions (definir-les, identificar-les, diferenciar negatives I  positives, aprendre a controlar-les).
 • Habilitats socials.
 • Estratègies de resolució de conflictes (mètode cognitiu-conductual: saber que tinc problemes davant un estat emocional negatiu, ràbia, enuig); identificar el problema; generar alternatives I triar la solució que em dóna tranquil·litat, content I satisfet, però no perjudico ni faig mal a ningú.

Seqüenciació:

 • Motivació mitjançant un conte o història .
 • Desenvolupament d’activitats (programació)
 • Avaluació.
 • PROGRAMA DE MODIFICACIÓ CONDUCTUAL
 • Per alumnes que presentin trastorns greus de conducta.
 • Es treballen materials adaptats que després ells presenten als seus companys (reforç positiu davant el grup I interiorització d’allò treballat).

Objectius:

 • Controlar setmanalment la seva conducta.
 • Apropar-se afectivament a l’alumne (espai de reflexió).
 • Fomentar la seva autoestima.
 • Reforçar habilitats personal
 • Aconseguir un entrenament en habilitats d’interacció I estratègies de resolució de conflictes.
 • Millorar el seu autocontrol.

PROGRAMA “IGUALS PERQUÈ SOM DIFERENTS”

 • Pretén afavorir la integració de l’alumnat immigrant I de les seves famílies.
 • Aprofitem les celebracions.
 • Presentació dels països del món.

ALUMNE/A  MEDIADOR/A

 • És una estratègia de resolució de conflicte que pretén implicar els mateixos alumnes.
 • Fases:
 • Motivació als alumnes (mitjançant presentacions power point)
 • Preparació de l’alumnat de cinquè i sisè, voluntaris, a començament de curs.
 • L’alumnat de 6è fa de tutor dels nous de 5è (amb la supervisió de l’adult)
 • Presentació de l’alumnat que fa de mediador a tota l’escola i explicació de quines són les seves funcions.
 • Posada en marxa.

NIVELLS D’ACTUACIÓ

 • Nivell preventiu. Valors i actituds convivencials: Mesures i actuacions orientades a desenvolupar en l’alumnat aquelles actituds i valors propis de la competència social i ciutadana que contribueixin a fer-lo competent en relació amb si mateix, amb els altres i amb el món, tant en el Pla d’Actuació Tutorial con en altres espais. Es fa difusió de les normes a cada nivell, adaptades a les edats (NOFC).
 • Nivell d’intervenció. Resolució de conflictes: Mesures i actuacions que han de permetre a la comunitat escolar abordar de manera positiva la gestió i resolució de conflictes. Així mateix el Projecte de Convivència es regeix per les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) i d’acord amb la normativa vigent.
 • Nivell organitzatiu i de gestió de centre: Mesures, actuacions i marc organitzatiu que han de permetre al centre educatiu gestionar, facilitar i articular tant les actuacions com els processos necessaris per treballar a favor de la convivència.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

OBJECTIUS:

 • Analitzar la convivència del Centre per saber en quins aspectes es produeixen els conflictes.
 • Treballar la prevenció de conflictes a partir dels resultats de l’anàlisi previ.
 • Establir mesures d’intervenció quan es produeix un conflicte.
 • Realitzar un seguiment dels alumnes que presenten major conflictivitat.

PROCEDIMENTS ESPECÍFICS D’ACTUACIÓ PER PREVENIR CASOS DE VIOLÈNCIA I D’ASSETJAMENT ESCOLAR I INCORPORACIÓ DE MESURES ORGANITZATIVES

 • Recollir els possibles casos d’assetjament i treballar a l’aula amb els grup classe, per a millorar la relació i posar fi a les actuacions d’assetjament.
 • Dur a terme un seguiment exhaustiu de l’alumne quan existeixi la mínima sospita o indici de què pot ser objecte d’algun tipus de maltractament (físic o verbal) o d’un presumpte assetjament. Aquesta intervenció consistirà en aplicar a l’alumne un test per detectar si es produeix aquesta circumstància, fer-ne un seguiment de conducta a l’escola i una observació sistemàtica, amb la mateixa finalitat.
 • Potenciar les tutories col·lectives, amb tot el grup classe, per a tractar qüestions relacionades amb problemes de convivència entre els membres del grup d’iguals o entre alumnes del grup classe i altres nivells educatius que hagin pogut sorgir al llarg de la jornada escolar a altres dependències de l’escola.
 • Aplicar sociogrames per detectar possibles casos de rebuig, conflictes o problemàtiques diverses dins el grup classe.
 • Aplicar a l’alumnat tests/indicadors que ajudin els alumnes a conèixer-se millor, amb l’objectiu d’evitar situacions de conflictes o diferències que hi podrien desembocar (programes d’activació d’intel·ligència, sociogrames, dinàmiques de grup per aconseguir una major cohesió…).
 • Dinamitzar a través d’activitats a l’aula el treball en equip, el respecte envers els altres i el respecte d’unes normes consensuades.
 • Dinamitzar el projecte de Jocs de pati “Jo jugo”. L’objectiu és fomentar el respecte de l’altre, l’activitat compartida i el pacte en cas de desacords que es produeixin durant el desenvolupament del joc.
 • Aplicar el programa de jocs de pati com a via per dotar de contingut un temps lúdic, que contribuirà en gran mesura a evitar el sorgiment de conflictes.
 • Oferir activitats alternatives al joc en temps de pati (biblioteca, jocs tradicionals, jocs de taula i d’altres diferents al futbol) com a eines didàctiques d’interacció i enriquiment personal en tots els àmbits, de respecte a les normes que regeixen el joc col·lectiu i com a mecanisme ideal per a promoure el consens, la distribució de tasques, el treball en equip, el sentit de col·laboració entre iguals, així com el coneixement dels jocs populars com a element de la nostra identitat cultural.
 • Activitats a l’aula:  Educació emocional- xtec