Música

La música juga un paper fonamental en la formació integral de l´individu, no només per a l´aprenentatge d´activitats específicament musicals, sinó també per a l´ampliació de la seva percepció general, visual i auditiva, afavorint l´estat emocional, el desenvolupament físic i la capacitat creadora.

L´ensenyament de la música contribueix al  desenvolupament general de l´infant, sobretot quan s´inicia en edats preescolars. En l´etapa d’educació infantil (P3-P4-P5) fem una sessió setmanal de música.

Les sessions de música a l´escola discorren al voltant de tres activitats bàsiques: L´apreciació musical, la interpretació i la creació.  Aquestes al seu torn es desenvolupen a través del cant, el moviment, l´expressió corporal, l´audició, la interpretació i la creació instrumental (amb l´execució d´instruments musicals senzills, com els de petita percussió que possibiliten fer música d´una forma viva i creadora).

La metodología emprada per dur a terme la nostra programació es basa en un treball actiu, participatiu i vivencial (fem ús de l´aprenentatge significatiu: per arribar al coneixement, primer el nen o la nena ha de viure l´experiència).