Biblioteca Escolar

La biblioteca escolar s’ha entès sempre com una eina clau per l’èxit escolar ja que treballa amb un dels recursos fonamentals de la formació de l’alumnat: la informació, literària o científica però informació. A aquesta hi accedim a través del procés de la lectura. La biblioteca té com a funció donar suport  tant a l’aprenentatge de la lectura com en la creació de l’hàbit lector. En el foment de les habilitats de recerca com en la formació literària i cultural de l’alumnat.

La implantació i dinamització d’una biblioteca amb els tots els requisits per a un bon funcionament ha estat doncs un projecte present des dels inicis de l’escola.

L’escola es posà en funcionament el curs 2004-05 en una edificació provisional que no comptava amb un espai formal de biblioteca. No és fins el següent curs 2005-06 que la biblioteca compta amb un espai propi. Durant aquests tres cursos 2004-07 es va creant un fons documental a partir de donacions de les famílies i es realitzen algunes activitats com la biblioteca d’aula,  la cadira dels contes, la festa de Sant Jordi, el camaleó de les històries. En el curs 2005-06 s’anomenà un responsable de Mediateca i a partir del curs següent funcionarà una comissió dedicada a la dinamització i organització de la biblioteca amb un representant de cada cicle. És en aquest moment que es decideix presentar un projecte de dinamització de la biblioteca en el marc dels Programes d’Innovació Educativa que des del Departament d’Ensenyament portencien el desenvolupament d’aspectes transversals de l’educació. En el marc de les biblioteques escolars és el projecte d’innovació Biblioteques Puntedu.