Projecte Educatiu del Centre (PEC)

 

En el moment de la creació de l’escola es varen instaurar les bases pedagògiques del centre. El Projecte Educatiu és el document que defineix els trets d’identitat, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. Es tracta d’un document obert i viu que el claustre va revisant i adaptant als canvis amb nous acords.

INTRODUCCIÓ

L’escola és un centre públic de dues línies, ubicat al barri de Ca l’Artigues. El centre pretén educar en un entorn que faciliti el creixement de l’individu com a persona mitjançant la interacció en els àmbits humà, cognitiu i social.

Dins el Projecte d’escola Verda el centre vol ser una entitat sensible que treballa pel benestar de les persones que integren la comunitat educativa en les seves quatre vessants : benestar emocional, social, físic i ambiental.

 TRETS D’IDENTITAT

L’escola es defineix:

Pluralista: respectem totes les ideologies basades en la democràcia, en les llibertats individuals i col·lectives. Per a nosaltres el respecte passa pel diàleg reflexiu i constructiu, per això, davant dels conflictes donem molta importància a la “provenció” és a dir, els infants davant els conflictes aprenen a poder parlar dels seus sentiments i a donar solucions per resoldre’ls. Tenim establerts diferents espais on es troba el “racó de parlar”, una eina a disposició dels alumnes que els permet dialogar i resoldre els conflictes.

A l’etapa d’infantil realitzem setmanalment una sessió de tutoria on treballem les emocions i els sentiments a partir de contes. A primària fem una sessió de tutoria i una d’assemblea.

L’equip directiu i els delegats de les classes de primària posem en comú mensualment suggeriments sobre temes que ens preocupen i propostes de millora.

L’escola manté una línia general d’actuació basada en la convivència i la mediació. Creiem en la “disciplina positiva” que busca l’autoregulació i l’empatia dels alumnes entesa com  la recerca de l’autocontrol amb la qual els infants són capaços  de respectar-se a ells mateixos, regular els seus actes i pensaments, respectar a les persones i posar-se en el seu lloc.

Respectuosa amb totes les cultures i creences: Al llarg del curs celebrem festes i dates relacionades amb el nostre context social, amb tot, relacionem aquestes celebracions amb com les altres cultures celebren les seves.

No discriminatòria per raó de sexe o condició social: Vetllem perquè el llenguatge utilitzat sigui no sexista i posem a l’abast dels infants jocs per fomentar la igualtat de gènere.

Respectuosa amb el medi ambient: Estem reconeguts pel Departament d’Ensenyament com Escola Verda, això comporta un compromís de tothom per treballar envers el respecte a la natura i en la preservació del medi ambient. Per aquest motiu estan  en marxa tot un seguit de mesures que fan de l’escola un lloc on el reciclatge i els hàbits saludables són objectius prioritaris. Entre d’altres tenim establerts:

 • Delegats medioambientals (de 2n a 6è).
 • Els esmorzars saludables. Els dimarts i dijous recomanem portar fruita, fruits secs o similars.
 • L’esmorzar a la carmanyola, reduïm el paper d’alumini.
 • Recollida selectiva de residus (contenidors i papereres selectives).
 • Programa de Socialització de llibres de text (de 3r a 6è).
 • Participació a la campanya de l’anella.
 • Ús del transport públic a les sortides pels voltants de l’escola.

Solidària: Donem suport a aquelles propostes que afavoreixen la cooperació, solidaritat i els drets humans de les persones.

Arrelada a l´entorn social i cultural del poble i del barri: visitem espais naturals i socials del poble, realitzem activitats com:

 • Sortides de petit recorregut pel poble.
 • Coneixement de l’entorn (el barri de Ca l’Artigues, el nucli urbà, la capital de comarca).
 • Participació a la construcció del drac de Sant Jordi.
 • Projectes amb els instituts.
 • Activitats PAE (activitats educatives organitzades per l’àrea d’educació de l’Ajuntament.
 • Visita i activitats amb la Biblioteca municipal Ca l’Oliveres.
 • Activitats culturals (teatre, música, circ, dansa, teatre en anglès).

-Acollidora i receptiva als canvis socials i culturals. Ens agrada que la gent que arriba per primer cop al centre es trobi acollida. Treballem per una relació fluida entre escola-família pel desenvolupament de l’infant.

Al juny i a l’inici de setembre planifiquem l’entrada esglaonada per l’adaptació dels infants de P3 i els alumnes nous al centre, oferint la possibilitat de visitar l’escola i conèixer el tutor/a.

Al llarg del curs escolar realitzem 2 reunions col·lectives amb les famílies i, com a mínim, 1 entrevista individual amb el tutor i família.

Innovadora: L’equip docent procura estar al dia dels avenços i tendències dins el camp de la psicologia i la pedagogia. Donem molta importància a la formació permanent, per aquest motiu els mestres assistim a cursos de millora i innovació.

Fruit de la reflexió de la nostra tasca educativa tenim plantejats diferents metodologies:

 • Biblioteca escolar (Projecte d’innovació Puntedu 2007-10).
 • Els ambients d’aprenentatge.
 • L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura a partir propostes significatives i funcionals.
 • Treball per projectes.
 • Matemàtiques manipulatives.
 • Atenció a la diversitat: desdoblaments i petits grups.
 • Equips cooperatius (a partir de 3r).
 • Educació visual i plàstica: treball d’artistes.
 • Anglès (a partir de P4). Projectes PILE i Erasmus+ (cicle superior).
 • Tecnologies d’aprenentatge: ordinador i PDI a les aules, aula d’informàtica i portàtils.

LLENGUA D’ENSENYAMENT- APRENENTATGE

La llengua catalana és la llengua vehicular del centre i és l’emprada en els processos d’ensenyament aprenentatge. La utilitzem per comunicar-nos, tant en els espais educatius com en les comunicacions escrites i en les entrevistes amb les famílies.

La llengua castellana és usada com a font d’informació i d’expressió i s’introdueix com a àmbit d’aprenentatge i àrea de coneixement a partir de cicle inicial.

L’objectiu prioritari és que al finalitzar l’educació Primària els alumnes tinguin un domini oral i escrit de les dues llengües corresponent al nivell B1 (usuari independent).

La llengua estrangera que treballem és l’anglès. Iniciem l’aprenentatge fonamentalment de forma oral des de P4 i a nivell escrit al llarg de la primària. Els coneixements i les habilitats al final de primària seran els corresponents al nivell A1 (usuari bàsic).

Tota l’organització de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües està recollida en el Projecte Lingüístic del Centre, aprovat en Consell Escolar al 2009 i posteriors revisions.

LÍNIA METODOLÒGICA.

Tot el projecte abans esmentat el portem a terme seguint aquests criteris metodològics.

 • Propiciem l’aprenentatge significatiu. Per ser significatiu ha de complir 2 requisits: Ha de partir dels coneixements que els alumnes ja saben i ha de tenir en compte els interessos i la motivació dels infants.
 • Desenvolupament de la creativitat.
 • Desenvolupament del sentit crític.
 • Vetllem per la part emocional dels alumnes.
 • Tenim present la diversitat de l’alumnat per aquest motiu l’organització i les activitats que realitzem afavoreixen la seva atenció (ambients, desdoblaments, triplicacions, grups cooperatius, petit grup).
 • Considerem fonamental la participació i la col·laboració de les famílies en el procés educatiu. Mantenim una estreta col·laboració amb l’AMPA. Fomentem, les relacions amb els progenitors perquè aquestes siguin fluïdes .

Els projectes que portem a terme com a escola són liderats pels equips de cicle i els grups de treball, són els pilars sobre els quals es basa el centre. Tot l’equip docent forma part d’un grup de treball i cicle (convivència, biblioteca-llengües, TIC-TAC, medi i matemàtiques) com a impulsor de metodologies.