Currículum i Avaluació

EDUCACIÓ INFANTIL (DECRET 181/2008)

Al llarg de l’etapa d’infantil els infants desenvoluparan les capacitats dels eixos: Aprendre a ser i a actuar d’una manera cada vegada més autònoma, aprendre a pensar i a comunicar, aprendre a descobrir i tenir iniciativa, i aprendre a conviure i habitar el món.  

Les àrees de coneixement i experiència són: Descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn, i comunicació i llenguatges.

Criteris d’avaluació del final de l’etapa d’infantil:

 1. Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació.
 2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.
 3. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives positives mútues.
 4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres.
 5. Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.
 6. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les mesures adequades i la seva representació gràfica.
 7. Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho.
 8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües.
 9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.
 10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC).

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA (DECRET 119/2015)

Al llarg de l’etapa de la primària els alumnes aniran desenvolupant les competències que adquiriran en acabar l’ensenyament obligatori. Les 8 competències són:

 1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
 2. Competència matemàtica.
 3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 4. Competència artística i cultural.
 5. Competència digital.
 6. Competència social i ciutadana.
 7. Competència d’aprende a aprendre.
 8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

El currículum està organitzat en els següents àmbits: Lingüístic (català, castellà, i anglès),  matemàtic, coneixement del medi, artístic (música i plàstica), educació física, educació en valors, digital, aprendre a aprendre i autonomia,iniciativa personal i emprenedoria.