Recomanacions

 • Entrades i sortides: Les portes de l’escola s’obren 5’ abans de les 9h i de les 15h, i es tanquen 5’ després. Els alumnes de P3 i P4 fan la filera al pati, els alumnes de P5 a 6è entren sols a les aules.

Les entrades i sortides fora d’aquest horari recomanem fer-les a l’hora del pati per interferir el mínim en el desenvolupament de les classes.

Pati Educació Infantil: de dos quarts d’onze a les onze.

Pati Educació Primària: d’onze a dos quarts de dotze.

Les famílies dels nens i nenes de P3 els podreu recollir a la classe. L’alumnat de P4, P5, i cicle inicial (1r i 2n) el podreu recollir a la pista. Els alumnes de cicle mitjà (tercer i quart) i cicle superior (cinquè i sisè) sortiran sols de classe.

Durant les entrades i sortides de l’escola NO APARQUEU EL COTXE DAVANT DE LA PORTA D’ENTRADA perquè dificulteu la circulació. Podeu fer ús de les zones d’aparcament.

 • Material escolar: L’alumnat portarà a l’escola els llibres i el justificant del pagament de la quota de material que es paga durant l’estiu. Els diners del material s’utilitzen per pagar fotocòpies i tot el material fungible utilitzat a l’aula durant tot el curs: fulls, cartolines, bolígrafs, plastilina, pintures, gomes, plastificacions, guix, carpetes, agendes, estoigs, ceres, cola, colors de fusta, maquinetes, pegament, retoladors, contes i un llarg etcètera.
 • Esmorzars saludables: Recomanem portar l’esmorzar amb carmanyola o amb recipients reutilitzables com el Boc’n roll i evitar el paper d’alumini per tal de ser respectuosos amb el medi ambient. Els dimarts i els dijous us aconsellem portar fruita per esmorzar.
 • Bates i xandalls: L’alumnat de P3 fins a 4t utilitza la bata del centre. Tots els alumnes hauran de portar el xandall del centre els dies que tinguin classe d’Educació Física i a les sortides escolars. A partir de primer també cal portar una samarreta de recanvi i un necesser amb els estris necessaris per poder rentar-se. Les bates i els xandalls de l’escola els podeu comprar a la botiga SEIBE de Reus.

Si teniu bates i xandalls que ja no feu servir els podeu portar a l’escola i els donarem a famílies que ho necessitin.

 • Comentaris a les mestres i els mestres: És convenient que eviteu qualsevol comentari al tutor/a del vostre fill/a durant les entrades i sortides de l’escola, ja que no us podrà atendre degudament i es poden produir malentesos. Podeu fer una nota a l’agenda i/o sol·licitar una entrevista.
 • Paràsits: Si el vostre fill/a s’ha infectat de paràsits us recomanem que ho comuniqueu immediatament al centre per tal d’informar a les famílies perquè realitzin els tractaments oportuns.
 • Malalties: Si un nen/a té febre o no es troba bé cal que es quedi a casa (en cas de brots esporàdics de paràsits també és recomanable que es quedi a casa per tal d’evitar contagis). Els mestres no donaran cap medicament als alumnes, només en donaran en casos excepcionals i amb la recepta del metge on s’indiqui la dosi, l’hora d’administració i l’autorització del pare, mare o tutor legal.

Quan un nen o una nena es troba malament en horari escolar, el tutor/a avisa als familiars. És important que deixeu un telèfon de contacte on se us pugui localitzar fàcilment.

 • Al·lèrgies: Si el vostre/a fill/a pateix alguna al·lèrgia o té algun problema de salut és molt important que ho comuniqueu al tutor o a la tutora com més aviat millor.
 • Actualització de dades: Si hi ha algun canvi de dades bàsiques familiars com ara l’adreça o el telèfon us agrairíem que les féssiu arribar a l’administrativa (Marta Papió) per tal de poder-les actualitzar el més aviat possible.
 •  Reutilització de llibres: Les famílies que ho desitgin poden aportar a l’escola els llibres de lectura del curs passat que els seus fills/es ja no faran servir i els reutilitzarem.
 • Ús de telèfons mòbils: No es permet l’ús de telèfons mòbils ni de cap altre aparell de reproducció d’imatge o àudio dins el recinte escolar. L’escola no es farà responsable de possibles pèrdues, sostraccions o deterioraments.
 • Drets d’imatge: Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, cap membre de la comunitat educativa (mestres, monitors/es, alumnes, famílies,…) pot captar imatges ni gravacions dels alumnes de l’escola per ús personal, ni publicar-les a les xarxes socials o a qualsevol altre mitjà de divulgació sense autorització prèvia.